Strona 64

Tom IV

Kto z nas wykaże się taką zapobiegliwością o owce Chrystusa, jaką wykazał się Jakub o owce Labana (por. Rdz 30)? Któż może pomyśleć, że karmić [je] będzie chłód nocy?

Cóż to jest za miasto?[203] To Zebranie Świętych, o których Prorok w Psalmie 8 (?) [prawdopodobnie] Ps 83,3: „Wielkie rzeczy powiedziano o tobie, Miasto Boże!”. Jego obywatelami są wszyscy wierni, o których mówi Apostoł: „Jesteście (Współ)obywatelami Świętych” (por. Ef 2) i domownikami Boga. Wieżami jej są Prorocy, o których powiedziano: „Niech będzie pokój w twych murach, a w wieżach twoich obfitość” (por. Ps. 121,7).

Choć ludzie przeciętni[204] czy przesyceni swoimi niegodziwymi poczynaniami, czasem skruszeni wracają do Boga i zaczynają uprawiać Bożą sprawiedliwość, to jednak kapłani, utwierdziwszy się w niepokucie, nigdy nie przestaną grzeszyć przeciw Bogu.

Świecki bowiem człowiek otrzyma w dniu sądu stulę kapłańską i na kapłaństwo krzyżmem naznaczon będzie; grzeszny zaś kapłan pozbawiony zostanie kapłańskiej godności, jaką posiadał, i pozostanie między niewiernymi i obłudnikami, jak to o złym szafarzu Pan powiedział (por. Łk 12): „Jeśli zaś sługa pocznie rozwalać się wygodnie, jeść i pić z pijanicami, nadejdzie pan jego, kiedy się nie spodziewa i w nieprzewidzianej godzinie; odłączy go, a dział jego wyznaczy między obłudnikami i niewiernymi”.

Mówi się[205] o nas, że kochamy i że Bóg kocha. Mówi się o nas, że wiemy i że Bóg wie; i wiele tym podobnych rzeczy. Ale Bóg kocha jako Miłość; wie jako Prawda; zasiada jako Zrównoważenie; panuje jako Majestat; rządzi jako Zasada; chroni jako Zbawienie; działa jako Moc; objawia się jako Światło; otacza opieką jako Dobroć. Wszystko to czynią Aniołowie i my też czynimy, ale sposobem daleko pośledniejszym: mianowicie nie mocą dobra, jakim byśmy byli, ale (dobra) w jakim uczestniczymy.

Rozdział 13[206]. Albowiem tę przestrogę otrzymujemy od samego Woźnicy i pierwszego Sprawcy owego pojazdu, byśmy się starali wraz z wszystkimi świętymi pojąć, jaka jest długość, szerokość,

[203] Nota Pallottiego: „Homilia 10, dzieła niedończone do Mateusza, przypisywane Chryzostomowi.

[204] Nota Pallottiego: „Homilia 40, dzieła niedokończone do Mt.

[205] Można też odczytać: „Mówimy”. – Na marginesie nota Pallottiego: „Św. Bernard, De Consideratione, Ks. V, r. 5 przy końcu.”

[206] Na marginesie nota Pallottiego: „Tenże, tamże, r. 14. Pięknie i uczenie rozprawia o długości, szerokości, głębi i wzniosłości”.