W Domu Generalnym Księży i Braci Pallotynów (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego: w skrócie SAC), znajdującym się w Rzymie na Piazza San Vincenzo Pallotti 204 istnieje Instytut Św. Wincentego Pallottiego (Istituto San Vincenzo Pallotti: w skrócie ISVP), który korzeniami swymi sięga 1943 roku. Jako dzieło pallotyńskie przy Zarządzie Generalnym SAC, Instytut został powołany w celu rozwijania studiów i badań nad osobą, życiem i dziełem św. Wincentego Pallottiego. W 1946 roku do Instytutu zostało przyłączone wydawnictwo «Edizioni dell’Apostolato Cattolico».

Pierwszym odpowiedzialnym za Instytut był ks. Ansgar Faller SAC, który w swej wieloletniej działalności (od 1943 do 1992, roku swej śmierci) zgromadził liczne zbiory dokumentów oraz pozycji książkowych, które dla studiów historycznych oraz poszukiwań pallotyńskich mają nieocenioną wartość.

Lata 1992–1996 to czas, w którym Instytut podjął badanie i systematyzację zbiorów zgromadzonych przez ks. Fallera oraz namysł nad wytyczeniem kierunków rozwoju na przyszłość.

Dnia 6 lutego 1996 roku został zaaprobowany, przez Radę Generalną SAC, Statut Instytutu Świętego Wincentego Pallottiego oraz mianowany nowy Dyrektor Instytutu, którym został ks. dr Jan Kupka SAC. W zeszłym roku na to stanowisko został mianowany ks. dr Denilson Geraldo SAC. W działalności i organizacji pracy Instytutu, Dyrektora wspomaga Rada składająca się z pięciu członków reprezentujących wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Rada Instytutu zbiera się 5-6 razy w roku i omawia bieżące sprawy oraz ustala program pracy Instytutu.

Dnia 23 lutego 2006 roku Statut ISVP został zaktualizowany i ponownie zaaprobowany przez Radę Generalną SAC. Określa on zadania Instytutu, które są realizowane poprzez następujące przedsięwzięcia:

  1. Zbiór książek i opracowań o Pallottim i o jego dziele oraz książek o historii Kościoła, Włoch i Rzymu, odnoszących się do czasów Wincentego Pallottiego (Biblioteka specjalistyczna ISVP).
  2. Prowadzenie archiwum dokładnej dokumentacji rozwoju myśli św. Wincentego Pallottiego (Archiwum ISVP).
  3. Prowadzenie i popieranie badań palotyńskich we współpracy z ekspertami w danej dziedzinie i w kontakcie z Prowincjami SAC, jak też ze Wspólnotami należącymi do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
  4. Przygotowywanie publikacji o Pallottim i o tematyce pallotyńskiej (Czasopismo APOSTOLATO UNIVERSALE. Continuità e sviluppo).
  5. Organizowanie spotkań naukowo–formacyjnych na aktualne tematy pallotyńskie (Spotkania studium i formacji).
  6. Organizowanie spotkań poświęconych formacji permanentnej członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
  7. Wzbudzanie zainteresowania studiami pallotyńskimi wśród młodego pokolenia dla zabezpieczenia kontynuacji badań i studiów.
  8. Zarządzanie działalnością związaną z kultem oraz czcią św. Wincentego Pallottiego (obrazy, obrazki, broszury itp.).
  9. Zarządzanie oraz opieka nad Muzeum, Pokojem oraz Kaplicą św. Wincentego Pallottiego