Instytut Pallottiego jest instytucją istniejącą przy Zarządzie Prowincjalnym Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża i Bracia Pallotyni) w Warszawie. Zajmuje się studium i badaniami nad osobą, życiem, charyzmatem i dziełem św. Wincentego Pallottiego. Został powołany do życia w dniu liturgicznej uroczystości św. Wincentego Pallottiego, 22 stycznia 2000 roku, w 150–tą rocznicę śmierci i 50–tą rocznicę beatyfikacji Założyciela.

Rys historyczny

W 1957 roku Zebranie Prowincjalne Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego podjęło uchwałę, iż „należy utworzyć Ośrodek Studiów Pallotyńskich celem wzbudzania zainteresowań Dziełem Pallottiego i sposobem jego realizacji w naszych czasach”. Ośrodek ten został powołany do życia w 1964 roku przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W 1972 roku uległ przekształceniu w Instytut Apostolski, którego celem była praca badawcza, działalność dydaktyczna i formacyjna, akcja wydawnicza i wszelka praca popularyzująca zagadnienia apostolskie. W 1982 roku utworzono z niego Instytut Teologii Apostolstwa jako jeden z kierunków Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, która w 1999 roku została przemianowana w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W 1997 roku Zarząd Prowincji Chrystusa Króla przedstawił inicjatywę „utworzenia Instytutu Pallottiego, którego celem byłoby badanie i krzewienie myśli i duchowości św. W. Pallottiego”. Jego inspiracją jest dorobek studiów pallotyńskich w Polsce, a także założony w 1943 roku przy Zarządzie Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie Instytut Pallottiego, który jako Instytut Świętego Wincentego Pallottiego zatwierdzony został przez Radę Generalną w 1996 roku.

Cel i zadania

Instytut Pallottiego prowadzi działalność badawczą nad osobą i dziełem św. Wincentego Pallottiego oraz podejmuje inicjatywy dla ich upowszechniania, przede wszystkim poprzez:
1. studium naukowe nad życiem, myślą i duchowością św. Wincentego Pallottiego;
2. kompletowanie księgozbioru i opracowań;
3. sporządzanie wykazów bibliograficznych;
4. przybliżanie na teren Polski dorobku innych ośrodków pallotyńskich, zwłaszcza Instytutu Świętego Wincentego Pallottiego w Rzymie;
5. przygotowywanie nowych i upowszechnianie już istniejących publikacji o Pallottim i o tematyce pallotyńskiej;
6. organizowanie spotkań, sesji, prelekcji i konferencji.