Strona 311

Tom IV

160. [SZKIC][1015]

Pagella do użytku członków w czasie wieczystej adoracji Boskiego Serca Jezusa, przynajmniej raz w miesiącu.

l

Praktyki do wykonywania w czasie (godzinnej) adoracji

2

Zbożne cele wieczystej adoracji

Przy medytowaniu nad słowami wypowiedzianymi do Wielebnej Alacoąue (1647-1690, kanoniz. 1820), wyjaśnia się podobne cele. Odpusty i dzieła przepisane dla ich pozyskiwania

3

Wzajemne przekazywanie sobie wszystkich dobrych zasług pomiędzy członkami. … Uwaga Jezusowa dla wszystkich adoratorów:

Prawdziwi czciciele wielbić będą Ojca[1016] w duchu i w prawdzie (J 4, 23). -Tu dodać wyjaśnienie zmierzające do skłonienia wszystkich, by adorację praktykowali na pewno i jak się należy.

Wpisuje się NN na godzinną adorację odbywaną w dniu … co miesiąc, o godzinie… (Czysta kartka)

161. [ZACHĘTA][1017]

Jak szedłeś przed ludźmi za Piotrem błądzącym, tak niech bracia twoi w Chrystusie spodziewają się, że pójdziesz za Piotrem pokutującym. Twoja zaś pokuta w miłości nieobłudnej (2 Kor 6, 6) głoszona będzie po całym świecie (por. Rz 1,8).

Niech się tak stanie jak najprędzej za przyczyną Najśw. Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, przez miłosierdzie Pana naszego, i z łaski P.N.J. Chrystusa.