Strona 296

Tom IV

dusz były dla Ciebie najważniejsze. Dlatego to my, poruszeni szczególnym oświeceniem światła i pod wpływem łaski Bożej powierzony ci[949] obowiązek w Panu, na zawsze przekazujemy. Z Ustronia , w IX Kalendy listopada 1820 roku.

144. [PUNKTY REGULAMINU][950]

(Dok. opublikowany w „Wyborze Pism” Pallottiego, III, 391-2) PISMA POBOŻNEGO DOMU PRZY PONTEROTTO[951]

145. [ZAPROSZENIE][952]

J. Oświecony Pan

Z Domu Rekolekcyjnego dla mężczyzn, przy Ponterotto 18 września 1819[953]

Oczekujemy w tym pobożnym Domu przyjścia Wielce Czcigodnego księdza dla wyspowiadania pewnego uczestnika rekolekcji.

Zgodnie z ustalonym porządkiem rekolekcje zaczęły się 14 września, a skończą się 21 bieżącego miesiąca.

Wyjąwszy okresy podanych niżej godzin, Wasza Wielebność zastanie (penitenta) zawsze gotowego do spowiedzi.

Na wypadek gdyby Ksiądz nie mógł wyświadczyć tej grzeczności, jest prośba o szybkie odesłanie niniejszego pisma.

Podając to, niżej podpisany oświadcza, że jest rzeczywiście waszej Wielebności – wielce oddanym sługą

Ks. Graziosi – Dyrektor Deputowany