Strona 275

Tom IV

zastrzeżoną dla papieża, a jeśli duchownymi – pod suspensę również zastrzeżoną dla papieża.

41. Na donoszących oszczerczo o (rzekomej) solicytacji.

42. Na spowiedników rozgrzeszających wspólnika w materii szóstego przykazania.

43. Na kardynałów czy nuncjuszów Apostolskich zezwalających na wejście kobiet do klasztorów męskich zakonów.

44. Na obrońców potępionej praktyki pewnych spowiedników usiłujących od penitentów dowiedzieć się o imieniu wspólnika (w grzechu nieczystym), albo ją wykrętnie interpretujących.

45. Na kardynałów, również „legatów a latare”, a także na nuncjuszów Apostolskich, wchodzących (bezprawnie) do klasztorów mniszek.

120. [UPOWAŻNIENIA DLA INNYCH][848]

Upoważnienia uzyskane dla Wiel. Abbate Umpierre[849]:

1. Wpisywać do różańca, błogosławić różańce i koronki, udzielać absolucji braciom różańcowym w chwili śmierci[850]. W miejscach gdzie nie ma WW. OO. Dominikanów lub stowarzyszenia św. różańca (26 czerwca 1817).

2. Wpisywać do szkaplerza Niepokalanego Poczęcia i poświęcać go tam, gdzie nie ma OO. Teatynów (12 sierpnia 1817).

3. Błogosławić koronki do Pana Jezusa, tam gdzie nie ma Kamedułów(31ip. 1817).

4. Wpisywać do szkaplerza Matki Bożej Bolesnej i poświęcać go oraz udzielać absolucji generalnej w chwili śmierci braciom; a trzeba się postarać, by imiona wpisanych były włączone do księgi jednej z erygowanych kanonicznie konfraterii. Tą władzą można się posługiwać wszędzie, gdzie nie ma stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej, czy też kapłana wyposażonego w takąż władzę (23 czerw. 1817).

5. Erygować Bractwo Paska[851] w kościele, który wyznaczą zwierzchnicy kościelni z władzą wpisywania, udzielania absolucji