Strona 215

Tom IV

Formuła

ofiarowania serca Najśw. Maryi Pannie

Najświętsza Dziewico, Matko Boża, Maryjo! Ja choć grzesznik najniegodziwszy, wpisany do Związku pod wezwaniem Twojego Syna Jezusa w Najśw. Sakramencie, pod Twą możną opieką i przeczystego Twego Oblubieńca św. Józefa, i św. Alojzego Gonzagi[652], upadając u stóp Twoich w obecności Wszechmogącego Boga i całej Wspólnoty Niebian, przedstawiam Ci i ofiaruję to biedne moje serce z wszelkimi jego odruchami miłości, jak również z aktami pobożności i umartwienia, jakich z pomocą łaski Bożej dopełniłem ku chwale Twojej i pozostałych Świętych.

Racz, o Najsłodsza Matko przyjąć od Twego biednego sługi tę pobożną ofiarę złączoną z zasługami wszystkich niebian i sprawiedliwych żyjących na ziemi, i spraw, bym od tego momentu rozpoczął, i w przyszłości dalej prowadził życie tylko dla Ciebie i dla Twego Boskiego Syna. Spraw to, abym w ten sposób żyjąc na ziemi, z cudnego Twojego żaru płonął kiedyś wieczną miłością dla Ciebie tam, w górnej krainie, w towarzystwie Aniołowi Świętych. Amen.

Trzy Zdrowaś Maryjo, a przy końcu każdego: Przy pierwszym -akt strzelisty: Jezu, Józefie, Maryjo, Warn oddaję serce i duszę moją; przy drugim akt strzelisty: Jezu, Józefie, Maryjo, bądźcie przy mnie przy skonaniu; przy trzecim: Jezu, Józefie, Maryjo, niech przy Was w pokoju duszę swoją oddam.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

R. Abyśmy się stali godnymi, itd.

Módlmy się[653]

Prosimy Cię Panie za wstawiennictwem Najśw. Maryi zawsze Dziewicy, broń tej rodziny od wszelkiej przeciwności, a gdy z całego serca korzy się przed Tobą, zachowaj ją łaskawie od nieprzyjacielskich zasadzek. Przez Chrystusa, itd.

Odpusty

Śp. papież Pius VI[654] wszystkim wiernym mającym wolę modlić się o zgodę między chrześcijańskimi panującymi i o usunięcie herezji

[652] Zob. przy p. 73.

[653] Zob. modlitwę „Za zgromadzenie i rodzinę” w Mszale Rzymskim, „orationes diversae”, n. 11.

[654] 1775- 1779.