Strona 199

Tom IV

się znalazło coś takiego, co zagrażałoby dobru mieszkańców, niech oddalone będzie na skutek jego obecności. [I spraw], by zdrowie i miłość uproszone wezwaniem Twojego imienia i rozlane w sercach przez Ducha Świętego[599], znalazły obronę przed wszelką napaścią. Przez Pana…

Kropi medaliki trzy razy[600] wodą święconą w formie krzyża, mówiąc z najgłębszym przekonaniem, z pokorą i ufnością, pobożnie i mocnym głosem[601]:

Przez nieprzebrane miłosierdzie Boże i przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny i wszystkich Aniołów i Świętych oraz przez zasługi całego Kościoła walczącego, wraz z pełnią wszelkich darów, łask i zmiłować, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca + i Syna i Ducha + Świętego niech zstąpi na te medaliki, aby każdy kto będzie je miał u siebie, mógł od zaraz i na zawsze dochodzić do doskonałej wiary, nadziei i miłości, przez moc Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Śpiewa się Hymn Ambrozjański: Ciebie Boże chwalimy, itd.

V. Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym, R. Chwalmy i wysławiajmy Go na wieki (por. Dn 3). V. Błogosławiony jesteś, Panie, na firmamencie nieba, R. I godny uwielbienia i chwały, i wysławiania na wieki (Dn 3,56). V. Błogosław duszo moja Pana

R. I nie zapominaj wszystkich jego dobrodziejstw (Ps 102,2).

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją,

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

[599] „i rozlana… przez Ducha Świętego” – dod. późn.

[600] „trzy razy” – dod. późn.

[601] Od „z głębokim przekonaniem” aż do „Amen”, było napisane po „…których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa”.