Strona 16

Tom IV

Módlmy się

Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodocianym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.[25]

4. [MODLITWA APOSTOLSKA][26]

W pragnieniu, aby Królestwo Jezusa Chrystusa z większą zapobiegliwością było szerzone po całym świecie zgodnie z niechybną zapowiedzią [Jezusa]: Stanie się jedna Owczarnia i jeden Pasterz (por. J 10, 16).

Modlitwa

Przedwieczny Ojcze, który dla zbawienia rodzaju ludzkiego wysłałeś swojego Syna Jezusa, by umarł na krzyżu, przez nieskończone miłosierdzie Twoje i przez zasługi Jezusa Chrystusa racz nas wysłuchać, gdy zgodnie z nakazem tegoż Twojego Syna błagamy Cię o przysyłanie każdego czasu[27] ewangelicznych pracowników dla pozyskiwania wszystkich dusz dla Ciebie.

A że mocą przykazania miłości poleciłeś wszystkim ludziom każdego stanu, godności i kondycji skuteczne troszczenie się o zbawienie wieczne tak swoje jak bliźniego, przeto wlewaj teraz i zawsze pełnię Twej miłości w każdego, kto żyje i żyć będzie na

[25] Do czystej strony 7 dolepiono kartkę z takimi słowami Pallottiego „czwarte ciekawe ogłoszenie: W ciężkich udrękach i w najbardziej palących potrzebach, a zwłaszcza dla uproszenia nawrócenia najbardziej zatwardziałych grzeszników, okazała się w praktyce najskuteczniejsza opieka św. Stanisława Kostki. Toteż dla większego pobudzenia wiernych do prośby o nią papieże śp.: Pius VII i Leon XII udzielili hojnie wieczystych odpustów? zupełnych i cząstkowych Miastu i Światu, przywiązanych do pewnych wyznaczonych dziel na każdy dzień tygodnia czy raz na miesiąc lub rok, jak to wszystko opisane zostało w życiorysie dostępnym w różnych językach: włoskim, francuskim i niemieckim, przyozdobionym… przy Sahdonim naprzeciwko kościoła Kolegium Rzymskiego. I tu, dla wspólnej korzyści proponuje się: „Codzienną dań wdzięczności wobec Trójcy św. za dary udzielone św. Stanisławowi Kostce, którą odprawiać można w ciągu nowenny czy tryduum”. Na górze kartki jest też notatka ks. Hettenkofera: W „Massime eterne”, tj. w dziele wydanym w Rzymie w r. 1857 p.t.: Meditazione sulle Massime eterne e sulla Passione di Gesu Cristo…” Tekst Pallottiego znajduje się na s. 146- 149 i 194- 198.

[26] Pismo 4- stronicowe, bez daty.

[27] „Każdego czasu” – dod. późn.