Strona 17

Tom IV

ziemi, by wszyscy na wszelki możliwy[28] sposób troszczyli się skutecznie o pomnażanie środków duchowych i doczesnych, niezbędnych czy pożytecznych dla szerzenia Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie, tak aby[29] jak najprędzej doszło do jednej Owczarni i jednego Pasterza (por. J 10, 16).

[Toteż] w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian i z wszystkimi sprawiedliwymi, jacy pojawią się aż do końca świata, ofiarujemy Ci najdroższą Krew Jezusa Chrystusa wraz z nieskończonymi Jego zasługami i z Jego najświętszym życiem, i z zasługami Jego Kościoła, na podziękowanie, jak gdybyś nas już w tym wszystkim wysłuchał, abyśmy wszyscy doszli do wyśpiewywania Boskich Twych zmiłowań na wieki.

Do częstego odmawiania w ciągu dnia.[30]

Akty strzeliste

Przedwieczny Ojcze, spraw to przez zasługi Jezusa Chrystusa, aby Twe Królestwo nadeszło wnet na całym świecie. Niepokalana Maryjo, uproś, by przez Krew najdroższą J.Chr.[31] przyszło wnet Królestwo Boże na cały świat.

Ojcze Przedwieczny, my stworzenia Twe najniegodniejsze prosimy Cię: skoro z nieskończonego swego miłosierdzia raczyłeś przysłać swego Jednorodzonego w ludzkiej postaci, by dla odkupienia rodzaju ludzkiego poniósł śmierć na krzyżu, i skoro On polecił nam prosić Ciebie, jako najwyższego Pana mistycznego żniwa, o przysłanie gorliwych pracowników do troszczenia się o nie, to przez toż nieskończone miłosierdzie Twoje, przez najświętsze tajemnice Boskiego odkupienia i przez najdroższą Krew wylaną dla całego świata przez tegoż Twojego Boskiego Syna, Jezusa, przez Jego nieskończone zasługi, przez zasługi Jego Kościoła a zwłaszcza Najśw. Maryi, Królowej Nieba, racz raz na zawsze rozpalić w sercach wszystkich gorący ów płomień Twej Boskiej miłości, który przynagla każdego do skutecznego i trwałego starania się na wszelki możliwy sposób o zbawienie wieczne własne i innych, aby jak najprędzej nastała na ziemi jedna Owczarnia i jeden Pasterz, a tak, byśmy wszyscy mogli na wieki wyśpiewywać Twoje zmiłowania w niebie.

Teraz zaś, pewni otrzymania tej łaski o którą prosiliśmy, wzywamy całą Wspólnotę Niebian do wielbienia Ciebie na wieki, mówiąc:

[28] „możliwy” – dod. późn.

[29] Zamiast pierwotnie „by” (affincie).

[30] Późniejszy dodatek Pallottiego.

[31] „G.C.” – Jezus Chrystus – dod. późn.