Strona 115

Tom IV

4. Miłościwe plany Boga, polegające na tym, że ustanawia On człowieka swym współpracownikiem w zbawianiu dusz, choć do takiego zbawienia nie potrzebuje człowieka.

5. Największa głupota człowieka nie korzystającego z duchowych środków, jakie Bóg składa w jego ręce, by mógł się stać narzędziem w zbawianiu dusz.

6. Największa głupota człowieka nie wykorzystującego środków doczesnych, jakie Bóg składa w jego ręce, aby mógł się stawać narzędziem w zbawieniu dusz.

7. Wśród ludzi ten jest najmędrszy[344], kto więcej niż inni dla zbawienia dusz stara się korzystać z duchowych i doczesnych środków.

8. Najmożniejszym monarchą wśród ludzi jest ten, kto bardziej niż inni troszczy się o zbawienie dusz.

9. Największym potentatem wśród ludzi jest ten, kto więcej niż wszyscy inni dla zbawienia dusz korzysta ze środków duchowych i doczesnych.

10. Największym wśród ludzi szlachcicem jest ten, kto więcej od innych stara się o zbawienie dusz na wszelki możliwy sposób.

11. Najroztropniejszym ze wszystkich ludzi jest ten, kto najbardziej ze wszystkich troszczy się o zbawienie dusz.

12. Naj sprawiedliwszym ze wszystkich ludzi jest ten, kto więcej niż wszyscy inni stara się o zbawienie dusz.

13. Kto zgodnie z zamierzeniami Bożymi bardziej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten żyje[345] wprost i działa zgodnie z celem swego życia.

14. Kto bardziej niż wszyscy stara się o zbawienie dusz, ten bardziej od wszystkich tamuje bezmierny grom nieszczęść.

15. Kto bardziej niż inni troszczy się o zbawienie dusz, ten w większym stopniu niż wszyscy inni szerzy chwałę Boga Jedynego i Troistego z pokolenia na pokolenie.

16. Kto bardziej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz ten bardziej niż wszyscy inni szerzy miłość ku Słowu Wcielonemu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi z pokolenia na pokolenie.

17. Kto więcej niż wszyscy inni troszczy się o zbawienie dusz, ten więcej od wszystkich szerzy cześć nabożną do Niepokalanej Matki Bożej, Naj św. Maryi z pokolenia na pokolenie.

[344] Skreślono słowa pierw.: „7 Najmędrszy człowiek”.

[345] „Żyje” – dod. późn.