Strona 114

Tom IV

swojego życia[341] dla jego wiecznego zbawienia staną się dla potępionego chrześcijanina źródłem tyluż mąk i cierpień. Co to za udręka!

3. Rozważ, o moja duszo, wielką ową chwalę, jakiej w niebie doznawać będzie chrześcijanin, który strzegł czystości swoich kroków, który nie kierował ich ku niebezpiecznym miejscom lub, jeśli je kierował, czynił za to pokutę! Przez całą wieczność uczestniczyć będzie w tak wielu stopniach chwały, ile uczynił kroków na drodze zbawienia. A kroki, jakie Jezus Chrystus dla naszego zbawienia stawiał na tej ziemi aż do Góry Kalwarii, stanowić będą dla zbawionego chrześcijanina tyleż źródeł pokoju i wieczystej chwały. O! co to za szczęście!

Akty strzeliste

Boże mój, boleję z tego powodu, że nie strzegłem czystości mych kroków. Boże mój, jestem niegodny daru doskonałej czystości w kierowaniu swymi krokami, ale Ty mi go udzielasz ze swego miłosierdzia, przez zasługi Jezusa i przez czystość kroków Najśw. Maryi.

Owoc

Kierujcie wszystkie swe kroki ku przedmiotom godziwym czy religijnym, a każdy wasz spacer kierujcie do jakiegoś kościoła. Trzymajcie się wciąż od każdego niebezpiecznego miejsca.

50. [REFLEKSJE NA TEMATY MISYJNE][342]

1. Konieczność szerzenia Wiary świętej, aby każdy człowiek po nędzach tego życia doszedł do szczęścia wiecznego.

2. Wszelkie dzieła zmierzające do krzewienia Wiary świętej górują zdecydowanie nad jakimkolwiek innym dziełem dobrym, jakie nie stawiają sobie za cel krzewienia Wiary świętej.

3. Na wszystkich ludziach spoczywa obowiązek krzewienia Wiary świętej w ramach ich możliwości. – Miłość Boga [przejawia się] w dawaniu człowiekowi możności współdziałania w dziele zbawienia dusz[343].

[341] Skreślono później „trzydziestu trzech lat”.

[342] Czterostronicowy fascykuł bez daty. Na marginesie uwaga ks. Hettenkofera: „33 myśli dla krzewienia Wiary św.”.

[343] „Miłość Boga… zbawienie dusz” – dod. późn.