Strona 64

Tom III

Boże mój, Ty jesteś BOGIEM, jesteś Tym, Który jest! Boże mój, Boże mój, Boże mój, Boże mój! „W pokoju dla Ciebie zasnę i będę odpoczywał, ponieważ Ty, Panie, przedziwnie ustanowiłeś mnie w nadziei… ona mnie pocieszyła w poniżeniu moim, albowiem słowo Twoje ożywiło mnie” [Ps 4, 9; 118, 50] (Oświadczenie generalne). Boże mój, mój, nasz, nas wszystkich! Ty, Boże mój, jesteś naszym Ojcem! I już to samo starczyłoby, by uznać, żeś [Bogiem] miłującym; ale [i więcej]: jesteś wszystkim dla każdego, wszelkim dobrem dla wszystkich, słowem — jesteś Bogiem, jesteś Bogiem, Bogiem, Bogiem! (Oświadczenie generalne). I wierzę oraz przekonany jestem, że Bóg udziela mi we wszystkich nieprzeliczonych momentach, itd. O§O tej pełni uświęcającej łaski, jakiej by mi udzielał w każdym z nieskończenie małych momentów, itd. O§O przez nieprzeliczone wieczności, itd. O§O (Oświadczenie generalne). Wszystkim, wszystkim Bóg mój!

[85e] Dla poratowania w jakiś sposób mego duchowego ubóstwa chciałbym trwać zawsze z wyciągniętą ręką, by w imię najdoskonalszego miłosierdzia prosić o duchową jałmużnę wszystkie stworzenia przeszłe, obecne i przyszłe, jak gdyby każde było w nieskończoność mnożone, itd. w każdym momencie, itd., O§O (Oświadczenie generalne),

Inni ludzie są bardzo pokorni, ja natomiast nie tylko takim nie jestem (Oświadczenie generalne), ale pod względem pychy spośród szatanów jestem pierwszy, przechodząc ich w tym bez miary na nieskończone sposoby, itd. O§O, owszem, jestem samą uosobioną pychą.

7. [PROŚBY O RADĘ PRZEDSTAWIONE NIE ZIDENTYFIKOWANEMU KAPŁANOWI[103]

(Lumi — 46. t. II, s. 519—523; rok 1816) [86] Ojcze, pobłogosław mię! Rok 1816.

1. Pragnę, by wszystko to, co w mych czynnościach, itd. wskazuje na ubóstwo, było podciągane [tylko] pod złożony przeze mnie ślub. Znaczy to, że tego rodzaju czynności podejmowane przeze mnie nie będą spełniane z motywu ślubu; podobnie z posłuszeństwem[104].

[86a] 2. Chciałbym w ciągu dnia robić trzy rachunki sumienia, z których jeden obróciłbym na poznanie popełnionych błędów i staranie

[103] Był to niewątpliwie jeden z kierowników Świętego. Oto wykaz tych kierowników: Bernardyn Fazzini (1808—1837); Serafin Pellegrini da Monte San Giovanni OFMCap. (1837—1844): Salvator Pascale (1844—1850). Por. Wyb. I, s. 168, nota 76.

[104] Myśl Świętego wydaje się następująca: ślub złożony zobowiązuje, ale działanie ma być podejmowane nie z motywu ślubu, który wiąże w sumieniu, lecz z innej pobudki, przede wszystkim z pobudki miłości. (Redaktor dodał jeszcze przypis 104a o brzmieniu Opuszcza się parę zbyt drastycznych dla dzisiejszego człowieka szczegółów).