Strona 65

Tom III

się o poprawę, drugi — na zastanowienie się nad uchybieniami przy wykonywaniu cnót oraz na staranie się o ich pomnożenie.

[86b] Nie usuwać przyczyny swędzenia ciała, itd.

Częściej w ciągu dnia odnawiać śluby[105], a szczególnie w czasie Mszy św., w dni świąteczne, łącznie z większym przygotowaniem, a przede wszystkim przy rozpoczynaniu [dnia] na nowo.

Po święceniach, przez czterdzieści dni przystępować do Komunii św. i odprawiać swego rodzaju rekolekcje w celu odnowy wewnętrznej w związku z otrzymanymi święceniami.

Chciałbym powszednie dni przeznaczyć na praktykowanie różnych cnót, a niedzielę — cnoty miłości, itd. (Życiorys Berchmansa, str. 193).

Biorąc jakby z rąk Bożych wszystko z największym szacunkiem, chciałbym się tak ustosunkować do rubryk, do porządku dziennego, do zaleceń i rad spowiednika, do statutów związkowych[106], itd., jak Wiel. Berchmans ustosunkował się do reguł Towarzystwa [Jezusowego].

Pragnę, by [Ojciec] wyjaśnił mi dobrze, co mam rozumieć przez to, że całkowicie winienem się oddawać ćwiczeniom duchownym.

[86c] Czy przy śniadaniu mogę zostawić nieco chleba, chociażbym jeszcze miał apetyt?

Czy zezwala mi na ślub wyznawania Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi, o ile by Kościół św. nie postanowił tu czegoś przeciwnego?

Czy pozwala, bym także wszystkie artykuły wiary wyznawał pod ślubem?

Czy jest przejawem większej doskonałości danie spowiednikowi zgody na wyjawianie tego wszystkiego, co słyszy na spowiedzi i poza nią?

Czy zamiast siedmiu psalmów i oficjum za zmarłych można odprawiać Drogę Krzyżową, a zamiast oficjum o Najśw. Dziewicy — Koronkę do Matki Bożej Bolesnej?

Czuję, że uchybiam w praktykowaniu cnót świętych. Chciałbym je pełnić, itd. wszak mówię sobie: „Stań się świętym, bo jutro umrzesz!”

Na czym właściwie polega to, co się sprzeciwia świętej czystości? itd.

[86d] Sprawa święceń subdiakonatu[107].

Czy [Ojciec] pozwoli na dyscyplinę, łańcuszek i post w czasie rekolekcji?

[105] O ślubach Pallottiego zob. przyp. 84.

[106] Co do tego związku (adunanza) zob. cytowany już Regest w ASAC IV6nn.

[107] Święcenia subdiakonatu przyjął Wincenty dnia 21 IX 1816.