Strona 63

Tom III

[85b] Kiedy Najśw. Maryja poczęła w swym łonie Syna Bożego, który stał się człowiekiem, przyjmowała pokarm, wzbudzając jednocześnie heroiczne akty miłości, by wykarmić Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa; toteż dla naśladowania ich w odżywianiu siebie i w spełnianiu innych czynności koniecznych do podtrzymania ciała będę się starał wzbudzać wewnętrzne akty cnót, np. miłości, pokory, itd., z intencją jednak czynienia tego, co czyniła Najśw. Maryja, itd. (Oświadczenie generalne) i Pan nasz Jezus Chrystus[102].

Ponieważ wszystkie me czynności, choćby i były dobre, skażone są jednak licznymi błędami, postanawiam wszystkie me czyny i czyny bliźnich składać w na j miłosierniejszym Sercu Jezusa, itd., Maryi, itd., i uszlachetniać je zasługami Jezusa, itd., Maryi, itd., Aniołów, Świętych i sprawiedliwych obecnie żyjących i przyszłych (Oświadczenie generalne).

[85c] Jeżeli świat z powodu mych grzechów nie został unicestwiony O§O po nieprzeliczone razy, stało się to jedynie przez niepojęte dzieło miłosierdzia Bożego (Oświadczenie generalne).

Patrząc na nieprzebraną dobroć mego Boga, dochodzę do przekonania, że On we wszystkich nieprzeliczonych chwilach wzbogaca mię bez rachuby tak wielką obfitością swej uświęcającej łaski, jaka tylko istnieje, i większą jeszcze, mnożoną w nieskończoność ∞ ∞ O§O, jaką pragnąłbym w niebie, gdyby w tym Królestwie szczęścia można czegokolwiek pragnąc i jakiej bym pragnął, gdybym to czynił nieskończenie, nieskończenie itd. O§O, w każdym momencie O§O i z doskonałością O§O O§O (Oświadczenie generalne).

Jednym słowem, uważam za pewne, że Bóg ze względu na nieprzebraną dobroć i nieskończoną miłość, gdyby mnie mógł uczynić prawdziwym Bogiem uwielokrotnionym nieskończenie po nieprzeliczone razy O§O O§O O§O, uczyniłby mnie takim. O, co to za miłość Boga, nieskończona miłość, jaką żywi Bóg względem mnie, który jestem najfatalniejszą przyczyną wszelkiego zła, jakie było, jest i będzie i jakie by mogło być i jakie by było, gdyby świat istniał przez wieczność, wieczność bez końca mnożoną, itd. O§O, w szczególności [przyczyną] tego zła, jakie naprawdę będzie udziałem piekieł.

[85d] O Boże mój, co za miłość, co za miłość, co za miłość! Co za miłosierdzie, co za miłosierdzie! Co za dobroć! Wszelkie stworzenia, wychwalajcie mojego Stwórcę, obrażonego przeze mnie Dobroczyńcę! O wszelkie stworzenia, w nieskończoność mnożone, każde, itd., w każdym momencie, itd., z doskonałością, itd., chwalcie Boga! Wszyscy Niebianie, uwielbiajcie Boga! Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Pańskie; chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! [por. Dn 3, 57]. Bóg mój wszystkim, wszystkim, [ja] — niczym, niczym! Sam tylko Bóg, sam Bóg, cały Bóg, we wszystkim Bóg, ze wszystkim Bóg, wszędzie Bóg, cały Bóg dla wszystkich!

[102] „i Pan nasz Jezus Chrystus” — dod. późn.