Strona 532

Tom III

pospolicie zwanym Credo. W nim to święci Apostołowie (w liczbie dwunastu) w tyluż artykułach wiary w niewielu słowach wyrazili Boskie dzieło stwarzania i zachowywania wszelkich istot stworzonych, jak również dzieło odkupienia, uświęcenia i wiecznego zbawienia nas ludzi; a że Bóg uczynił wszystko z miłości i z motywu nieskończonego swojego względem nas miłosierdzia[995] , będziemy odmawiać modlitwy, by poznać i przypomnieć sobie nieprzebraną miłość i nieskończone miłosierdzie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, a tym samym będziemy się coraz lepiej usposabiać do korzystania z nich zgodnie z wolą Bożą, odpowiednio do najmiłościwszych planów tegoż Jego nieskończonego miłosierdzia.

[351c] Każdy z wierzących będzie mógł odnosić pożytek z tej książeczki, odczytując co dzień przynajmniej jedną z prawd wiary i z uczuciem miłości odmawiając modlitwę, jaka następuje po rozważaniu.

Błogosławieni ojcowie rodzin [spacja — F. B] oraz przełożeni szpitali, ochronek i wszelkiego rodzaju wspólnot, którzy do codziennych porannych czy wieczornych modlitw dołączać będą to pobożne ćwiczenie dyktowane wiarą. Powinno by się stale je praktykować w celu odniesienia pożytku z tego niezrównanego daru wiary, zgodnie z planarni nieprzebranej miłości i nieskończonego miłosierdzia Bożego.

Pierwszy artykuł Składu Apostolskiego „Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”

[352] I. Cel stworzenia

Bóg szczęśliwy w swym bycie, powodowany nieprzebraną miłością i miłosierdziem bez granic, dokonuje dzieła stworzenia po to, by się całkowicie udzielać swoim stworzeniom.

[352a] Oświecony światłem wiary świętej przyjmuję, że jest Bóg odwieczny, nieogarniony, niezmierzony, niepojęty, sam. w sobie od wieków nieskończenie szczęśliwy; Jeden w Istocie, a trojaki w Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty; nieskończony w przymiotach i doskonałościach, i wszechmocny, gdyż może uczynić wszystko krom grzechu, jako nieograniczona Świętość. Nie może umierać, gdyż z istoty swej jest Życiem. Wierzę, że pierwsza Osoba zwie się Ojcem, ponieważ zrodziła i rodzi w wieczności drugą Osobę, która zwie się i jest Synem. Wierzę, że Bóg sam, choć stworzeń nie potrzebował, z miłości jednak nieskończonej powodując się miłosierdziem bez granic stworzył z niczego niebo i ziemię oraz wszystko, co się na niebie i ziemi znajduje.

[995] Pierwotnie, zamiast zdania: „W nim to święci Apostołowie… względem nas miłosierdzia”, był dłuższy wywód o miłosierdziu Bożym przejawiającym się w różnych dziełach stworzenia. Skreślony ten tekst zob. u ks. Fallera, dz. cyt., s. 62—63.