Strona 531

Tom III

siebie i dla innych, dlatego my, wyróżnieni spośród milionów ludzi darem wiary, powinniśmy odczuwać potrzebę zapoznawania się lub przynajmniej przypominania sobie w świetle wiary o nieskończonej miłości i miłosierdziu bez granic, z jakim Bóg nas stworzył i zachowuje, z jakim nas odkupił i uświęcił przez łaskę chrztu św.; a jeśliśmy przez grzech utracili otrzymaną na chrzcie św. łaskę uświęcającą, to tenże Bóg, mimo że raz po raz przez nas obrażany, uświęca nas na nowo przez sakrament pokuty, napełnia darami swymi w sakramencie bierzmowania oraz uświęca najbardziej przez Najśw. Eucharystię, ponieważ z nieskończonej miłości chce nas doprowadzić do wiecznej chwały[994].

[351b] Na tych zatem niewielu stronach przypomnimy sobie prawdy wiary znane już wszystkim katolikom, a zawarte w Składzie Apostolskim,

[994] Jest znamienne, że Święty nie mówi (co by się nam wydawało bardziej bliskie) o doprowadzeniu nas do „szczęśliwości” (felicità), lecz o doprowadzeniu nas do „chwały” (gloria). Słusznie, bo mamy dzielić losy uwielbionego Zbawiciela, a w związku z Nim św. Paweł Apostoł mówi raczej o chwale niż o szczęśliwości. Por. np. Rz 5, 2; 8, 17; 9 23; l Kor 2 7-Kol l, 27.