Strona 497

Tom III

[321p] I wszyscy wierzący w Chrystusa dziękować będą Bogu, Zbawcy naszemu, gdyż jak w pierwszych początkach tenże Pan nasz Jezus Chrystus udzielił swym Apostołom, między innymi, daru cudów do kierowania swoim Kościołem, łąk też dziwnym zrządzeniem Boskiej Opatrzności sprawił, że do wykonywania najwyższej i pełnej władzy duchowej ku zbudowaniu Kościoła, Najwyższy Kapłan w sprawach doczesnych posiada również władzę królewską. A również inna władza jest Wam dana: jako pomocnicy Papieża w budowaniu Ciała Chrystusowego macie tym Kościołem rządzić według wiary, która działa w Was przez miłość i którą głosi się po całym świecie. Tak więc przy zarządzaniu przez Was doczesnymi sprawami, dzięki Waszej wierze okaże się to, co u Ojców świętych sławił Apostoł pisząc do Hebrajczyków: „Przez wiarę pokonali Królestwa, wypełnili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zawarli lwie paszczęki” [Hbr 11, 33].

Dzięki swej wierze, która jest u Was jak wieża Libanu stojąca naprzeciw Damaszku i służąca do obrony przed nieprzyjaciółmi Chrystusowego Krzyża, Wy, pragnąc w Panu naszym Jezusie Chrystusie godów Baranka Niepokalanego i pragnąc prawdziwych Jego bogactw wraz z wywyższeniem synów Bożych, staniecie się zwycięzcami wszelkich królestw świata, gdyż wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością oczu, pożądliwością ciała i pychą żywota[895]. I Wy zawsze w tej wierze postępując zgodnie z czterema Ewangeliami Chrystusowymi, jakby na czterokonnym wozie Aminadaba w tymże Panu naszym Jezusie Chrystusie, który jest Słońcem Sprawiedliwości, jaśnieć będziecie sprawiedliwością wobec Boga i wobec wszystkich ludzi [por Mt 5,18].

[321r] Dlatego też dzięki Waszej wierze zamkną się lwie paszczęki tych, co w złości swej ostrzą swe języki jako miecze przeciw Pasterzom i Książętom Kościoła Chrystusowego, a w dniu ostatnim, zgodnie z obietnicą Chrystusa, otrzymacie koronę sprawiedliwości w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I zobaczą wszystkie pokolenia ziemi, że ci, co zgodnie z wolą Boga ustanowieni są, aby zarządzać doczesnymi dobrami, są też tymi, którzy wierząc w Chrystusa, ze świata tego korzystają jakby nie korzystali i posiadają dobra doczesne jakby ich nie posiadali[896] I ponownie dziękuję Bogu mojemu w nadziei Pana naszego Jezusa Chrystusa, że przez te codzienne przejawy Waszej wiary, które zaznaczą się w zarządzaniu doczesnymi dobrami, umocni się Królestwo, a Chrystusowy Kościół zakwitnie i rozprzestrzeni się po całej ziemi.

[321s] I rozraduje się przez wieczność całą Powszechny Kościół świętych patrząc na Was, nie tylko dlatego, że ponad wszystkich obdarzeni jesteście darami, według obfitości wiary Waszego Boskiego powołania, dla uświęcenia Waszego i dla odbudowania

[895] Por. Pnp 7, 4; Ap 19, 7. 9; Mt 5, 6; Rz 8, 23; l J 2, 16.

[896] Por. Ps 58, 7; 64, 4; 2 Tm 4, 8; l Kor 7, 31.