Strona 490

Tom III

bądź przez olej, bądź też przez wino [por. Ezd 6, 9], w miarę tego, jak zarządzi głos Pasterza. Macie w ręku laskę pasterską do obrony owiec będących w Owczarni i do zbierania rozproszonych[880].

Głosząc dobro i pokój, posiadacie w Chrystusie drogocenne stopy i barki, by szukać zagubionych owiec, a odnalezione odnosić do Owczarni[881]. Posiadacie świetny umysł i serca Pasterzy z pełnią wszelkich łask, aby wszyscy w Owczarni Chrystusa korzystali o każdej porze ze zbawiennych pastwisk żywota [por. Ez 34, 14].

[321f] I dzięki [tejże] łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa dane Wam są niezliczone skarby. Zgodnie bowiem ze słowami Chrystusa, naszego Zbawiciela: „Wykonało się”, oznacza to, że i na górze Domu Pańskiego, przygotowanej na szczycie gór, wypełniło się to, co napisane zostało przez Proroka: „Napełniona jest ziemia srebrem i złotem, a nie masz końca jej skarbom” [Iz 2, 7]. A Boskie to srebro i złoto, te nieprzebrane bogactwa mocy Bożej, posiada w pełni władzy Piotr [por. Mt 16, 19], a przez niego również i Wy, stosownie do święcenia i stopnia władzy, jakie dane Wam zostały w Kościele Chrystusa. I dlatego jeżeli chodzi o kierowanie świętym Ludem Bożym w obliczu widzialnych i niewidzialnych wrogów, do Was słuszniej niż do Jozuego mówi Pan: „Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą — nie opuszczę cię ani cię nie odstąpię; wzmacniaj się i bądź walecznym (…). Otoć przykazuję: wzmacniaj się i bądź silny. Nie bój się ani się nie lękaj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, we wszystkim, do czegokolwiek się obrócisz” [Joz 5, 9 n]. I słusznie powiedziano, że słowa te odnoszą się raczej do Was niż do Jozue- go, bo to Piotrowi jako Zastępcy Chrystusowemu i Wam przez niego dane jest kierować Łodzią Kościoła Powszechnego pośród wzburzonych fal obecnego wieku [por. Łk 5, 3] — takiej zaś władzy Jozue nie posiadał.

I tak ustanowił Was Pan Książętami w Królestwie swoim dla poskramiania narodów, do strofowania ludów, do wiązania w pęta ich królów, a w żelazne więzy ich książąt [por. Ps 149, 8], o ile domaga się tego chwała Najśw. Imienia Jego. Tak też do Was bardziej niż do Ezechiela zwraca się Pan: „Lecz dom Izraela nie chce cię słuchać, gdyż Mnie słuchać nie chce; wszystek bowiem dom Izraela wytartego jest czoła i twardego serca. Oto uczyniłem oblicze twe bardziej nieugięte niż ich oblicza, a czoło twe twardsze aniżeli ich czoła. Jako diament i jak krzemień uczyniłem oblicze twoje — nie bój się, bo dom drażniący jest” [Ez 3, 7-9 — Wulg.] A że każda nawet twarda rzecz ustępuje koniecznie rzeczy jeszcze twardszej, tak i każda potęga Kościołowi Chrystusa nieprzyjazna, na ziemi czy w piekle [por. Flp 2, 10], nie może się Wam oprzeć, ponieważ oblicza Wasze i Wasze czoła, dzięki łasce Ducha Świętego, silniejsze są w Chrystusie, nieprzezwyciężone i jako

[880] Por. Ps 23, 4; Mt 17,12-14; J 10, 1-18.

[881] Por. Iz 52, 7; Rz 10,15.