Strona 489

Tom III

Królem nad Syjonem, górą świętą Jego, to jest nad Kościołem powszechnym, i że dana Mu jest wszelka władza na ziemi i na niebie, aby głosił przykazania Pańskie i kierował wszystkimi narodami w sprawiedliwości i słuszności[874].

I błogosławiony Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus, który w wielkim miłosierdziu swoim ustanowił po zmartwychwstaniu Piotra[875] i jego następców królem nad Syjonem, górą świętą. Dał też jemu, a przez niego każdemu z Was, według miary powołania i stopnia rządów w Kościele, wszelką władzę do kierowania Kościołem, który poślubił sobie w wierze, by przez Piotra i przez Was, jako jego Pomocników, wyszło prawo ze Syjonu i były słyszane na całym świecie słowa Pańskie z Jerozolimy, aby wszystkie narody chodząc w światłości Pańskiej wstępowały na górę Pana do Domu Boga Jakubowego, aby przychodziły spragnione, bez srebra i złota, czerpać z radością wody ze źródeł Zbawiciela[876]. Wszystko zatem jest Wam dane i w Was jest moc Boża nad wszystkimi ludami i książętami ziemi.

[321e] Dlatego cieszę się radością wielką w Bogu Zbawicielu moim i składam Mu dzięki za to, że Wam dana jest łaska, aby Winnica, którą miłościwie zasadził Ojciec Niebieski, przyniosła swój owoc[877]. Stąd też posiadacie łaskę umożliwiającą utrzymanie płotu, którym ogrodził On Winnicę swoją, by nieprzyjazny człowiek nie mógł zasiać kąkolu i aby nie przyszedł złodziej, by porwać jej owoc [por. Mt 13, 26-29]. Posiadacie łaskę, aby poprzez ustanowioną przez Ojca prasę przykazań rękami swymi wyciskać i w obfitości zbierać owoc Winnicy, co osiąga się wtedy, gdy dzięki troskliwości Pasterzy wszystkie narody przestrzegają przykazań Pańskich[878]. Posiadacie łaskę, by sama wieża, którą w Winnicy swej Pan zbudował, dzięki katolickiej nauce Waszej i wierze, była taką, jaką postawił sam Bóg, aby była kolumną i fundamentem prawdy [por. l Tm 3, 15] dla starcia wszelkich herezji i nieprawości, by pseudo-Chrystusowie i fałszywi prorocy nie zasiadali nigdzie na katedrze szyderców[879] , by Chrystusowych owiec nie zwodzili bezbożnymi swymi radami i nie kierowali ich na szatańskie pastwiska.

I dlatego Piotrowi nad wszystkimi Pasterzami [por. J 21, 15], a Wam przez niego, dana jest według porządku i stopnia władzy świętej łaska pasterskiego troszczenia się o wszystkie Kościoły na całej ziemi i łaska ta otwiera Wam oczy, abyście dostrzegali i badali potrzeby owiec. Macie uszy otwarte na słuchanie żalących się owiec, które wtedy tylko płaczą, gdy słucha ich Pasterz [por. Ez 34, 5]. Macie język, by owce, słysząc Wasz głos pasterski, usposabiały w prostocie swe serca

[874] Por. Mt 28, 18-20; Ps 96, 10.

[875] Por. l P l, 3; J 21, 15-19.

[876] Por. Oz 2, 8; Iz 2, 3-5; Iz 12, 13.

[877] Por. Łk 1,47; Mt 21,33-41.

[878] Por. Wj 20, 6; Ap 14, 12.

[879] Por. Mt 24, 24; Ps l, 1.