Strona 442

Tom III

się w dzień Epifanii, by oddać cześć wzniosłej tajemnicy wiary przypominanej w tę uroczystość, którą zgodnie z duchem Kościoła pobożne Zjednoczenie obchodzi przez solenną Oktawę.

Gdy zbliża się czas wyboru dyrektorki, dyrektor powiadomi całe Stowarzyszenie, aby wszystkie członkinie przez dziewięciodniowe modlitwy zanoszone w formie nowenny wypraszały światło i łaski niezbędne do przeprowadzenia tego wyboru zgodnie z wolą Bożą.

W Nowy Rok po wyborze i w Epifanię po południu zbiera się cała wspólnota, wobec której nowo wybrana wchodzi w posiadanie urzędu, składając przyrzeczenie według sposobu ustalonego w Stowarzyszeniu, że będzie spełniać wiernie powierzony sobie obowiązek[762].

Po objęciu urzędu i po złożeniu przyrzeczenia dyrektorka, nie dowierzając własnym siłom, lecz pokładając ufność w Bogu, powinna stawać się niejako duszą całego Stowarzyszenia, zarówno wśród prokuratorek jak i członkiń, by jedne i drugie odpowiadały we wszystkim tak bardzo wzniosłemu celowi świętej Instytucji.

Jeżeli gdzieś zabraknie prokuratorki, dyrektorka ma się postarać o inną na to stanowisko, aby się nie zmniejszyła ich liczba.

Powinna też uwrażliwiać dane prokuratorki na różne potrzeby zależnych od nich agregatek, we wszystkim tym, co się tyczy zadań świętej instytucji Stowarzyszenia.

Powinna też pobudzać członkinie do korzystania ze środków dostarczonych im przez Stowarzyszenie, aby mogły zdobyć jak największą zasługę za współpracę w dziełach wykonywanych dla większej chwały Bożej i wiecznego zbawienia dusz. stosownie do celów Stowarzyszenia.

I dla pobudzania wszystkich agregatek do pracy w ramach Instytucji, ona pierwsza ma być obecna na cotygodniowej konferencji; a w razie choroby którejś ze wspólnoty powinna ją odwiedzać oraz z pokorą i miłością oddawać jej wszelkie, jakie może, posługi.

Wreszcie dyrektorka bez opieszałości modlić się będzie gorąco i innych prosić do modlitwy o wybłaganie dla siebie wszystkich tych oświeceń i łask, jakie niezbędne są do rozpoznania i wykonania tego wszystkiego, co możliwie jak najlepiej pomaga do osiągnięcia celu Stowarzyszenia.

[298d] O wicedyrektorce i jej obowiązkach

Wybiera się ją i wprowadza w obowiązek podobnie jak dyrektorkę; swe stanowisko piastuje podobnie przez trzy lata.

Nie ma prawa następować w urzędzie po dyrektorce, choć na stanowisko wicedyrektorki powinno się wybierać taką osobę, która z powodzeniem mogłaby później pełnić funkcje dyrektorki, a to z tej racji, by nie doszło zbyt łatwo do tego, że na obydwu stanowiskach znajdą się dwie osoby nie znające się na rzeczy.

[762] Tak odczytujemy myśl wyrażoną w niezupełnie jasnych słowach oryginału (OOCC VI 624).