Strona 413

Tom III

konferencji. Podaje się cnotę do praktykowania, a zastępca kierownika nadaje pokuty za uchybienia, podczas gdy sam kierownik klęcząc w kącie kaplicy zwraca się do Miłosierdzia Bożego, aby Pan obfitością wewnętrznych łask wyrównać raczył jego braki.

31. Gdyby kierownik w ciągu roku zaniedbał trzy razy godzinę modlitwy, za trzecim razem zawieszony zostaje w urzędowaniu na przeciąg jednego roku. Gdyby po ponownym objęciu urzędowania dopuścił się znowu takiego uchybienia, zawieszony będzie w urzędowaniu na dwa lata. Gdyby wreszcie po raz trzeci popełnił ten sam błąd, należy go uważać na niezdatnego na to stanowisko. Jeżeli bowiem nie będzie się przestrzegało tego przepisu, najmniejsze nasze zrzeszenie straci stopniowo tężyznę duchową i pójdzie ku zgubie.

[280g] 32. W kaplicy mają się znajdować spluwaczki.

33. Kaplica ma tchnąć duchem ubóstwa i czystości.

34. Dla członków dostępna będzie wypożyczalnia ascetycznych książek, zwłaszcza żywotów Świętych, by zaspokoić potrzebę członków czytania w domu. Dlatego też należy postarać się o dostateczną ilość tego rodzaju książek. Potrzebny będzie tam bibliotekarz, którego obowiązkiem będzie zapisywanie wypożyczonego dzieła, [nazwiska] osoby je wypożyczającej oraz daty wypożyczenia. Sprawozdanie z wszystkich wypożyczanych książek należy składać co pół roku.

[280h] 35. Na przeciąg całego roku na samym jego początku kierownik ustala tematy konferencji. W miesiąc przed ich ogłoszeniem należy je dać do przejrzenia czterem duchownym — członkom z tytułem radców. Tematów nie będzie można omawiać, jeżeli nie zatwierdzi ich przynajmniej trzech radców. Ma to nastąpić co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem.

36. Kurs konferencji trwa przez pięć lat. Na początku każdego roku w pierwszej konferencji omawia się konieczność pragnienia osiągnięcia doskonałości po to, by ją zdobyć. W drugiej konferencji: 1) konieczność przewodnika; 2) szacunek, jaki ma się doń żywić; 3) należne otwieranie przed nim sumienia. W trzeciej konferencji: dobra, jakie znajdujemy w Chrystusie Jezusie.

Co do innych konferencji — o wzgardzie świata. Uwaga: W następne lata czwarta konferencja zawsze ma być o wzgardzie świata.

[280i] 37[708] Agregowani dzielą się na następujące grupy[709] :

1. Aspiranci, którzy nie należąc jeszcze do grona członków nie mają ani czynnego, ani biernego prawa głosu.

2. Początkujący, którzy po pięciu latach odbytych w charakterze aspirantów otrzymują przynajmniej dwie trzecie głosów z uwagi na ich dokładność [w pełnieniu obowiązków] i ducha doskonałości.

[708] W oryginale omyłkowo powtarza się nr 36, co poprawiamy do końca tej numeracji.

[709] w oryginale najpierw jest mowa o dwu, potem o trzech grupach. Unikamy niejasności przez przymiotnik „następujące” grupy.