Strona 389

Tom III

u Ojców Teatynów[628] , to należy odmówić sześć „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” ku uczczeniu Trójcy Przenajświętszej i Maryi Niepokalanie Poczętej, prosząc o wytępienie herezji, o wywyższenie świętej Matki- Kościoła oraz o pokój i zgodę wśród chrześcijańskich królów…[629]

Następnie rozpoczyna się konferencję duchowną. Omawia się jakiś punkt określonej cnoty. Jeżeli ktoś w związku z przedstawionym zagadnieniem zechce wysunąć jakąś trudność, niech ją przedstawi, a kapłan omawiający cnotę niech trudność rozwiąże. Czytanie duchowne odprawia się w sposób podany w nrze 2[630] ; dwie zaś wyznaczone w tym celu osoby wypowiedzą po skończeniu czytania swe uwagi natury moralnej, zgodnie z tym, co powiedziano wyżej w nrze 5[631]

[270j] Antyfona

Celnik stał z dala i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość nade mną grzesznym [por. Łk 18, 13].

Od skrytych moich występków oczyść mnie, Panie!

I od obcych ustrzeż sługę Twego! [por. 18. 13-14].

Módlmy się.

Boże, który pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym łaskę dajesz, udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dal wiernym Jednorodzony Syn Twój, abyśmy nie wywoływali pychą Twego gniewu, lecz raczej kornie poddani, otrzymywali dary Twej łaski[632].

Antyfona [633]

O jak słodki jest, o Panie, Duch Twój, którego słodycz ukazujesz w synach; przy pomocy pełnego słodyczy chleba danego z nieba napełniasz łaknących obficie dobrami, bogaczy zaś z niczym puszczasz.

Dałeś im chleb z nieba.

Wszelką rozkosz mający w sobie.

Módlmy się

Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia.

[628] Zob. wyżej, przyp. 29.

[629] Opuszczamy wzmiankę o odpustach potwierdzonych 20 VIII 18.17 roku przez Stolicę Apostolską. Jest tam wzmianka, że rzecz opracował mons. elli, przyjaciel Świętego.

[630] Zob. wyżej, nr [256a].

[631] Zob. wyżej, nr [256c].

[632] Jest to modlitwa z Mszału Rzymskiego (O cnotą pokory), Modlitwy w różnych potrzebach, 27.

[633] Antyfona, werset i modlitwa — wzięte z liturgii na uroczystość Bożego Ciała.