Strona 390

Tom III

[270k] Antyfona[634]

Wspominamy przechwalebne Poczęcie Dziewicy Maryi, która otrzymując godność Matki, nie utraciła dziewiczej czystości. W Poczęciu swym, Dziewico, Niepokalaną byłaś. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się

Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najśw. Dziewicy przygotował Synowi swojemu godne mieszkanie, prosimy Cię: jak na mocy zasług przewidzianej śmierci tegoż Syna Twego zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, tak dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie.

Antyfona [635]

Gdy Zachariasz wszedł do przybytku Pańskiego, ukazał mu się Gabriel stojący po prawej stronie ołtarza.

Był człowiek posłany przez Boga.

Któremu Jan było na imię.

Módlmy się

Boże, który dzień dzisiejszy uczyniłeś chwalebnym przez narodzenie św. Jana, daj ludowi Twemu łaskę radości duchowych i skieruj umysły wszystkich wiernych na drogę zbawienia, wiecznego.

[270 l] Antyfona[636]

Powstawszy ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański, i wziął swoją Małżonkę do siebie.

Ustanowił go panem domu swego.

I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się

Prosimy Cię, Panie, niech nas wspomagają zasługi Oblubieńca Twej Najśw. Rodzicielki, abyśmy za jego wstawiennictwem otrzymali to, czego sami nie możemy uzyskać. Przez Pana naszego, itd. Amen.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia Amen [por. Ga 6, 18][637].

[634] Podobnie antyfona, werset i modlitwa wzięte z liturgii na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

[635] I te trzy elementy wzięte z liturgii na dzień narodzenia św. Jana Chrzciciela.

[636] Te same składniki z liturgii na dzień św. Józefa.

[637] Następuje sześć pustych stron.