Strona 375

Tom III

2. Utworzyć należy instytucje, których zadaniem będzie pouczanie tych, co mają wstępować w związki małżeńskie.

[268a] 3. Młodzieńcy, którzy zaczęli się przygotowywać do przyjęcia sakramentu kapłaństwa, powinni się przyzwyczajać do głoszenia kazań, przedstawiając raz w tygodniu przykład z życia Najśw. Maryi Panny albo jakieś zdarzenie z Pisma św. i dołączając na zakończenie refleksje natury moralnej.

4. Należy założyć zjednoczenie wiernych, którzy nie zobowiązując się ślubem, będą w domach swoich przestrzegać pewnych reguł wiodących do ewangelicznej doskonałości. Zjednoczenie to powinno mieć za przewodniczącego gorliwego i przykładnego kapłana, któremu ci ludzie okazywać będą posłuszeństwo. Raz na miesiąc zbierać się będą w kościele lub oratorium, przy którym to zjednoczenie zostało założone, i tam przewodniczący lub inny kapłan wygłosi do zebranych konferencję ascetyczną.

5. Urządzać należy oratorium wieczorne wyłącznie dla mężczyzn, na które uczęszczać będą szczególnie ci. co zapisali się do wzmiankowanego zjednoczenia.

[268b] 6. Założyć należy Bractwo Najśw. Imienia Bożego[581] mające na celu walkę z bluźnierstwami. Członkowie tego Bractwa powinni się starać, aby z jak największą miłością, roztropnością i gorliwością starać się o poprawę bluźnierców.

7. Należy wprowadzić codzienne poranne odmawianie Różańca świętego w kościele; a po skończeniu św. Różańca niech następuje odmówienie jednego „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu” o nawrócenie grzeszników i o pomnożenie owoców misji świętych. W końcu odmawiać się będzie na przemian akty wiary, nadziei, miłości i żalu (a wiernych należy powiadomić o odpustach z odmawianiem tych aktów związanych). Jeśli zostaje jeszcze trochę czasu, powtarza się na przemian inne prawdy katechizmowe, których znajomość wymagana jest, by otrzymać rozgrzeszenie sakramentalne, itd.

8. Należy się starać, by kobiety zajęte wspólnym praniem przy źródle, odmawiały razem Różaniec święty lub śpiewały religijne pieśni; w ten sposób zapobiegnie się wielu szemraniom i próżnym słowom.

[268c] 9. Trzeba się starać o zaprowadzenie nabożeństwa wieczystej adoracji Najśw. Sakramentu, a w związku z tym można się zapisywać do Arcybractwa założonego w Rzymie przy kościele zwanym Rotonda[582]. Można też zaprowadzić jedno lub więcej z Bractw podanych

[581] Zob. przyp. 44.

[582] w roku 608 papież Bonifacy IV (608—615) poświęcił w Rzymie starą pogańską świątynię, zwaną Panteonem, dedykując ją Najśw. Maryi Pannie, Królowej Męczenników (Sancta Maria adMarty- res). Świątynia z uwagi na swój kształt okrągły nosi też nazwę a Maria della Rotonda. Arcybrac- two Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu zostało tam założone w roku 1539. Do Arcybractwa należał i W. Pallotti od 1.II.1818 roku.