Strona 300

Tom III

Twojej i dla pożytku dusz, jak gdyby wszyscy modlili sią szczerze w przeszłości i nadal w celu uzyskania dla mnie jak najpełniejszego, najochotniejszego i najbardziej trwałego nawrócenia do Ciebie, o Boże mój! — Panie Jezu, niech się dzieje Twa wola [por. Mt 6, 10] według nieskończonego miłosierdzia Twego [por. Ps 50. 3], przez zasługi Twoje i Twej Najśw. Rodzicielki oraz wszystkich Aniołów i Świętych!

O Boże mój, wieczyste moje Szczęście! Niech nieskończona chwała Twoja będzie Twoim niezmiernym, bezgranicznym, wieczystym i niepojętym wielbieniem i wywyższeniem, a dla mnie — niezmiernym, bezgranicznym, wieczystym i niepojętym upokorzeniem i zawstydzeniem. A dla wielbienia bez granic najświętszego Imienia Twego wola Twa w rzeczach przykrych niech będzie przeciw mnie, [byle] z miłością Twoją! — Bóg mój i wszystko!

59. [FORMUŁA PROFESJI TRZECIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH]

(Lumi — 60, t. II, s. 738—739; rok 1842) A. I. D. G. — D. P. F. A. M. D. — A. D. P. — A. S. A.[420]

[237] Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu [por. 1 J 1, 7].

Dnia 20 kwietnia 1842 [roku]

Ja, Wincenty od Najśw. Serc Jezusa i Niepokalanej Najśw. Maryi itd., składam profesję i przyrzekam Bogu, Najśw. Dziewicy z Góry Karmelu, świętej Teresie i przełożonym Zakonu posłuszeństwo i czystość, które chcę zachowywać aż do śmierci z doskonałością, jaka tylko będzie dla mnie możliwa.

V. Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu swe śluby [por. Ps 49,14].

R. Śluby me oddam Panu przed obliczem całego ludu Jego w przedsionku domu Pańskiego [por. Ps 115, 18-19; Ps 21, 26].

Brat Wincenty od Najśw. Serc Jezusa Chrystusa Pana naszego, Najśw. Dziewicy Niepokalanej; i św. Dyzmy.

Brat Klemens od św. Teresy, Przełożony generalny Karmelitów Bosych[421].

[420] Ad Infinitam Dei Gloriom [=Dla nieskończonej chwały Bożej]; De Post Foetantes Accepit Me Dominus [= Od owiec karmiących wezwał mnie Pan]; Ad Destruendum Peccatum [= Dla zniweczenia grzechu]; Ad Salvandas Animas [= Dla zbawienia dusz].

[421] Oto klasyczna formuła „profesji” w Trzecim Zakonie Karmelitów Bosych. — Klemens od Św. Teresy był sześćdziesiątym trzecim przełożonym tego Zakonu. Zmarł jako biskup w 62 roku życia w 1881 roku.