Strona 144

Tom III

Owoc: Wyznanie. Całe minione życie moje to zaprzeczenie medytacji; ale życie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest rozmyślaniem moim.

Czytanie duchowne — Duchowni powinni unikać interesowności.

Owoc: Wyznanie. Całe me dotychczasowe życie było przyziemne; lecz życie Chrystusa niech będzie życiem moim, życie Trójcy Przenajświętszej niech będzie życiem moim.

Rytuał: Spowiedź uczestników [rekolekcji?].

Medytacja — Piekło.

Owoc: Wyznanie. Całe me życie zasługuje na piekło, ale życie Chrystusa niechaj będzie mym życiem i niech mi się stanie łaską, bym czynił wszystko, co czyniliby potępieni, gdyby znów żyć mogli.

Czytanie duchowne — Szacunek, jaki duchowni powinni żywić dla swych biskupów.

Owoc: Wyznanie. Całe me przeszłe życie — to brak szacunku dla przełożonych. Ale życie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech mi będzie tym szacunkiem, jakiego Bóg pragnie.

[128e] 15 [listopada]: Brewiarz i Msza św.

Owoc: Wyznanie. Cale me przeszłe życie było zaprzeczeniem właściwego odmawiania pacierzy kapłańskich i należytego sprawowania Najśw. Ofiary, ale życie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech mi będzie właściwą, najdoskonalszą modlitwą i składaniem Najśw. Ofiary.

Odnowa: Konieczność studiowania Pisma św.

Owoc: Wyznanie. Całe me dotychczasowe życie jest niedbałe, ale życie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie mym oddawaniem się studium.

Czytanie duchowne — Szacunek, jaki duchowni powinni żywić w mowie wobec swych biskupów.

Owoc: Wyznanie. Całe życie me pełne było niewłaściwych wyrazów, ale mowa Chrystusa niech będzie mową moją.

Rytuał: Spowiednik powinien zwracać baczną uwagę na trzy akty penitenta.

Owoc: Wyznanie. Całe me posługiwanie pełne jest zaniedbań. Ale posługiwanie Chrystusowe niech będzie mym posługiwaniem.

[128f] Medytacja — Chciwość duchownych.

Owoc: Całe życie me jest przyziemne, lecz życie Jezusa Chrystusa niech będzie życiem moim.

Czytanie — Rozrywki odpowiednie dla duchownych i rozrywki im wzbronione.

Owoc: Wyznanie. Całe życie me oddane jest próżności, lecz doskonałe życie Chrystusa niech będzie życiem moim.

Medytacja — Czystość i szczególne nabożeństwo, jakie duchowni powinni żywić względem Madonny.

Owoc: Cale me życie dalekim jest od czci należnej Najśw. Pannie Maryi, ale czystość Chrystusa niech będzie czystością moją, a Jego miłość do Najśw. Dziewicy niech będzie moją miłością.