Strona 145

Tom III

Odnowa: Czynna gorliwość, pełna miłości i mocy.

Owoc: Wyznanie. Całe me dotychczasowe życie płynęło bez gorliwości, lecz życie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie życiem moim.

Czytanie duchowne — Modlitwa jest niezbędna dla duszpasterza. Owoc: Wyznanie. Całe minione me życie płynęło bez modlitwy, ale modlitwa Chrystusa niech będzie moją modlitwą.

Medytacja — Niebo wyróżniające dla kapłana.

Owoc: Wyznanie. Całe życie moje jest niegodne nieba, ale życie Fama naszego Jezusa Chrystusa niech będzie życiem moim.

34. [MODLITWA. ŚWIĘTOŚĆ. OZIĘBŁOŚĆ. GRZECH][244]

(Lumi — 69, t. II, s. 78a1 —788; lata 1827—1840) 1129] Modlitwa

Święty Tomasz [Doktor] Anielski[245] uczy, że słońce nazwane zostało źródłem światła, ogniskiem żaru i przyczyną powstawania życia. Każda walka prowadzona z diabłem nie o inną toczy się sprawę, jak o modlitwę (św. Nil[246], O modlitwie, 47).

„Kapłanów skrzepię obficie tłuszczem, a lud mój będzie z dóbr moich syty” [Jr 31, 14].

Dlatego to, jeśli rozumiesz, postarasz się być czarą, a nie kanałem… Wszelako w dzisiejszych czasach mamy w Kościele wiele kanałów, a bardzo mało czar (św. Bernard, kaź. 18 do Pnp).

Holofernes chcąc zająć Betulię kazał przeciąć wodociąg [por. Sdz. 7, 6]. Tak też, jak mówi Korneliusz a Lapide[247], szatan — piekielny Holofernes — przecina wodociąg, kiedy odciąga nas od modlitwy.

Włączony w szeregi rycerzy ducha, winieneś oddawać się modłom błaganiom (św. Cyprian bp, list 66).

Kapłani łamią me prawo, bezczeszczą moje świętości. Nie rozróżniają między tym, co czyste i nieczyste, a na szabaty zamknęli oczy, tak że wśród nich doznaję zniewagi (Ez 22, 26).

Szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem (Ez 22, 30).

Bo jakim to, proszę, ma być ten, który za całe miasto — co mówię: za całą ziemię zanosi modły i prośby do Boga, by zmiłował się nad grzechami

[244] Ta pozycja (34) mogłaby mieć swe właściwe miejsce w drugiej części tego tomu.

[245] W komentarzu do Ps 18.

[246] Zob, przyp. 155. De Oratione, przypisywane Nilusowi, jest raczej dziełem Ewagriusza Pontyka z IV wieku.

[247] Słynny komentator Pisma św., Cornelius Cornelrssen van den Steen (1567—1637).