Strona 136

Tom III

Rzymskiego, Kościół Rzymu, kardynałów, biskupów całego świata, proboszczów, spowiedników, kapłanów, kleryków, seminaria, kolegia, szkoły, gimnazja, zakony, wszystkich wiernych, przepowiadanie Twego słowa, składanie Najśw. Ofiary, sakramenty, sakramentalia, modlitwy, pełnienie cnót, wszystkie cnoty teologiczne, moralne i ewangeliczne, cały krąg ziemi. Słowem: w ręce Twe polecam wszystkie dzieła Twoje [por. np. Ps 173, 8] związane ze stworzeniem, zachowaniem, odkupieniem, uświęceniem i wiecznym uwielbieniem, aby wszystko od Ciebie, przez Ciebie, dla Ciebie, Tobie, w Tobie, ku Tobie, wedle Ciebie i według najdoskonalszej Twej woli dokonywane było od początku, teraz i na zawsze, przez wzgląd na Twe miłosierdzie i na nieskończoną moc Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez wzgląd na najświętsze życie i nieprzebrane zasługi tegoż Odkupienia naszego tudzież przez dawne, teraźniejsze i przyszłe zasługi Kościoła Twojego, mnożone bez granic w sposób nieskończony w każdym z nieprzeliczonych najmniejszych nawet momentów, jak to przez Ciebie od wieków po wieki pojęte być może, itd. ∞ (Oświadczenie generalne).

[123e] Panie, Boże mój, Miłosierdzie moje! [por. Ps 58, 18]. Cóż zrobisz ze mną? Odstąp ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym [por. Łk 5, 8] oraz pierwszym spośród niewdzięczników i zbrodniarzy, spośród skażonych wszelkim rodzajem grzechów. Spraw, o Panie, aby cały krąg ziemi nie tylko w czasie, ale i w wieczności uznawał mnie za grzesznika i za pierwszego wśród tych, wśród których za takiego się podałem. [Spraw to], byleby była wielbiona, chwalona, błogosławiona i ponad wszystko wywyższona [por. Dn 3] Twa moc, Twa mądrość, Twoja dobroć, Twa doskonałość, Twa świętość, Twa sprawiedliwość, Twój sąd i każdy Twój przymiot, nade wszystko zaś miłosierdzie Twoje (Oświadczenie generalne).

32. JNIEGODNOSC LUDZKA A MIŁOSIERDZIE BOŻE]

(Lumi — 18, t. I, s. 179—192; po roku 1826)

[124] O Boże mój, Ty wiesz w swej nieskończonej mądrości, że to ja jestem przyczyną wszelkiego zła fizycznego i moralnego, przeszłego, teraźniejszego, przyszłego i możliwego. Wiesz, że jestem przeszkodą wszelkich dóbr fizycznych i moralnych, przeszłych, teraźniejszych,.przyszłych i możliwych na całym świecie. Wiesz, iż wina wszystkich mych grzechów i niewdzięczności oraz obrzydliwego buntu bezgranicznie przewyższa po nieskończone razy winę każdego innego, kto byłby przyczyną wszelkiego zła fizycznego i moralnego, przeszłego, teraźniejszego, przyszłego i możliwego na całym świecie, oraz przeszkodą wszelkich dóbr fizycznych i moralnych przeszłych, teraźniejszych, przyszłych i możliwych całego świata.