Strona 135

Tom III

i nieustannego krzyżowania; abyś obdarował swój Kościół wszelkimi cnotami w stopniu doskonałym, a wedle.potrzeby wiarą, która cuda czyni, dla wypędzania złych duchów; również dla otrzymania doskonałego daru głoszenia Ewangelii świętej z pełnią owoców, na każdym miejscu aż do skończenia świata.

[Ofiaruję] i po to, aby wieść życie miłości Bożej oraz wszelkich cnót na najwyższym poziomie, aby żyć i umierać spokojnie z największej potęgi miłości Bożej i cnót wszelakich, przy wykonywaniu wszelkich dobrych uczynków możliwych według najświętszej Twej woli; abyśmy byli świętymi i doskonałymi jak Ojciec Niebieski [por. Mt 5, 48]; aby omdlewać z łaknienia i pałania doskonałym i nieustannym pragnieniem, by być świętym i doskonałym jak Ojciec Niebieski; aby naprawić wszelkie me i całego świata braki minione i przyszłe. [Ofiaruję] na podziękowanie za to, jak gdybyś mnie i wszystkim stworzeniom, nawet w nieskończoność mnożonym w liczbie i złości, udzielił wszystkich onych darów, łask, względów, przywilejów, itd., itd., jakich byłbyś udzielił i jakich udzielałbyś, gdyby wszyscy Twym łaskom odpowiadali w przyszłości, jak im odpowiadała Najśw. Maryja i Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, żywiąc przy tym Ich usposobienie. Wreszcie [ofiaruję] i w tych celach, które się Tobie podobają, abyś wielbiony był wieczną swą i nieskończoną chwałą (ponieważ nie jestem zdolny wielbić Cię jak zasługujesz) i abyś sam wysławiał wszystkie dzieła swoje.

[123c] Wsław, Panie, samego siebie wraz z Synem i Duchem Świętym wieczną swą chwałą, wsław tegoż Wcielonego Syna, wsław Córkę, Matkę, Oblubienicę Dziewicę Maryję, od pierwszego momentu Niepokalaną Królową Męczenników; wsław wszystkie Chóry anielskie i zastępy Świętych; wsław dusze zatrzymane w czyśćcu; wsław Kościół Twój w rozwoju jego przeszłym, obecnym i przyszłym aż do końca świata. Jednym słowem, wsław samego siebie i wszystkie dzieła Twoje wieczystą Twą chwałą, mnie zaś napełnij zawstydzeniem, niesławą, karami i udręczeniami, na jakie nieskończenie zasłużyłem, a to mi wystarczy.

Wreszcie leży mi i to na sercu i polecam Ci to teraz, mówiąc zaraz i ośmielając się powtarzać w każdym z nieprzeliczonych momentów od wieków po wieki — gdyby się dało — bez końca, na niezliczone sposoby i po nieskończoną ilość razy wraz z całą Wspólnotą Niebian i ze wszystkimi dziełami rąk Twoich [por. Ps 137, 8] tudzież z samym Odkupicielem wstawiającym się za nami [por. Rz 8, 34]; w ręce Twe, Panie, polecam [por. Łk 23, 46] Ciebie samego, i to tak, jak się Tobie podoba.

[123d] W ręce Twe, Panie, polecam cześć i chwałę przysługującą Najśw. Matce Dziewicy, cześć i chwałę należną poszczególnym Chórom anielskim, cześć i chwałę przynależną wszystkim zastępom Świętych; [polecam] natychmiastowe i trwałe zwolnienie świętych dusz w czyśćcu przebywających; [polecam] Kościół Twój i Twego Zastępcę — Biskupa