Strona 79

Tom II

litery haseł: „Na większą chwałę Boga”, „Dla zniweczenia grzechu”, „Dla zbawienia dusz”[172].

[17] Aby autentyczne pragnienie większej chwały Bożej, jak i większego uświęcenia i zbawienia wszystkich dusz było przez ewangeliczne dzieła Miłości i gorliwości urzeczywistniane w sposób możliwie najbardziej skuteczny, trwały i wszystko obejmujący, nasze maluczkie Stowarzyszenie już od samego powstania w roku tysiąc osiemset trzydziestym piątym przyjęło, jako swe specyficzne założenie, podejmowanie wszelkich prac ewangelicznych, zmierzających do większej chwały Bożej i do większego uświęcenia wszystkich dusz, w świętym związku współzawodniczącej miłości i gorliwości tudzież w zjednoczeniu z duchowieństwem świeckim i zakonnym; do tego zaś celu dąży przez zagrzewanie wszystkich katolików obojga płci, bez względu na stan, godność czy warunki, do doskonałego pełnienia przykazania miłości Boga i bliźniego, by [w ten sposób] pomnażać środki duchowne i doczesne, konieczne i sposobne do ożywiania wiary, rozpalania miłości między katolikami i rozkrzewiania j ej wedle możności po całym świecie.

[18] Dlatego to nasze Stowarzyszenie, mając aprobatę władz kościelnych i śp. Papieża Grzegorza XVI[173], a ciesząc się przychylną opinią wielu kardynałów, prałatów, generałów i prokuratorów generalnych zakonnych, wielebnych proboszczów rzymskich i wielu innych osobistości znanych ze świętości życia, głębokiej wiedzy i bardzo użytecznych dla Kościoła zasług, założyło w wyżej wymienionym roku Pobożne Zjednoczenie zwane również [Unią] Apostolstwa Katolickiego pod szczególną opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów. Stowarzyszenie popiera to Zjednoczenie agregując pewne osoby pojedynczo i powierzając im rozmaite dzieła miłosierdzia i gorliwości; agreguje też wspólnoty (Corpi morali) i zgromadzenia zakonne, klasztory, seminaria, kolegia, ochronki, hospicja, bractwa, a nawet diecezje, miasta, osiedla, zamki itd., a w związku z tym zakłada zbożne dzieło zwane prokurami Pobożnego Zjednoczenia, jak to zostało wyjaśnione obszernie w dziełku pt. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego.

[19] Ale do skutecznego i nieustannego zagrzewania wszystkich katolików jakiegokolwiek stanu, godności i zewnętrznych warunków, do dzieł miłosierdzia i gorliwości, popieranych przez nasze Stowarzyszenie w obronie Pobożnego Zjednoczenia, jest rzeczą niezbędną, byśmy [właśnie] my wszyscy byli pierwszymi w naśladowaniu[174] Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego dziecięctwie. Stąd od samego wstąpienia do Stowarzyszenia musimy wyrabiać w sobie prawdziwe dziecięctwo duchowe.

[172] W RW następowały teraz słowa wyjaśniające powyższe myśli (OOCC.II 18). Na ich miejsce Założyciel wprowadził do tłumaczonej KLambr ważne oświadczenie, jakie podajemy w tekście.

[173] Grzegorz XVI zmarł 1 czerwca 1846 r., zatem tekst Pallottiego jest daty później szej.

[174] Po tej wstawce, jakże ważnej dla zrozumienia stosunku Stowarzyszenia do Zjednoczenia, następuje tekst pierwotny, odtworzony w KLambr.