Strona 78

Tom II

duchowy i w środki konieczne do zdobycia ewangelicznej doskonałości dla skutecznego współdziałania aż do śmierci w pomnażaniu chwały Bożej i zbawieniu dusz. By jednak dojść do tego, należy koniecznie stosować [odpowiednie] środki[170].

[13] Nikt wszakże nie przystąpi do stosowania środków, jeżeli jest pozbawiony żywego, szlachetnego i doskonałego pragnienia współdziałania zawsze i we wszystkim dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz; aby nikomu nie zabrakło takiego pragnienia, należy z nakazu Reguły naszego Stowarzyszenia [taki] robić użytek ze środków odpowiednich do tego, by żywe, szlachetne i doskonałe pragnienie większej chwały Bożej i zbawienia dusz występowało u wszystkich: osób świeckich, kleryków i księży. Dlatego wszystkie modlitwy Stowarzyszenia i Pobożnego Zjednoczenia kierowane są do tego, by dla wszystkich i zawsze uzyskiwać, jako dar Boży, t akie właśnie pragnienie.

[14] Dla uproszenia tego daru mają wszyscy na początku konferencji, studium i rekreacji[171] wypowiadać pobożnie i z odkrytą głową słowa św. Pawła Apostoła: „Królowi wieków nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen” [por. 1 Tm 1, 17].

[15] Byśmy zaś byli gotowi do naśladowania Jezusa Chrystusa w tym, co uczynił dla naszego i wspólnego zbawienia, będą z żywą wiarą powtarzane słowa Symbolu konstantynopolitańskiego, odmawianego w czasie Mszy św.: „Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Abyśmy wreszcie byli gotowi do zrzeczenia się wszelkich dóbr tego świata, byleby się osiągnęło zbawienie dusz, ma się dodać na końcu: „Daj mi dusze, resztę zatrzymaj dla Siebie” [por. Rdz 14, 21].

[16] Na ścianach: przy wejściu do świętych ustroni naszego Stowarzyszenia, w zakrystii, w korytarzach, pokojach, refektarzu, pracowniach itd. należy wielkimi literami uwidaczniać teksty czy [osobne] zdania pochodzące z dzieł św. Ojców Kościoła czy pobożnych pisarzy, lub też z Pisma św., stosowne do tego, by budzić żywe pragnienie większej chwały Bożej i zbawienia dusz.

W nagłówkach listów i rękopisów należy umieszczać początkowe

[170] Ostatnie słowa dodał Pallotti, skreślając następujące, istniejące uprzednio: „Nikt jednak nie może zasłużyć sobie, w sensie wyrażonym wyżej, na miano Zbawiciela ludu, jeżeli nie stosuje wytrwale wszystkich środków niezbędnych do skutecznego szerzenia w swym życiu całym większej chwały Bożej i zbawienia dusz”.

[171] Pallotti skreślił takie słowa następujące po „rekreacji”: „albo spaceru, oraz w rozmowach dotyczących jakichkolwiek spraw, o których ze względu na ich wagę należy mówić na początku”.