Strona 422

Tom II

Panie Jezu Chryste, który uświęciłeś wody w Jordanie, błagamy Cię pokornie, abyś raczył pobło + gosławić tę wodę, by ktokolwiek z chorych jej skosztował, uzyskał zdrowie ducha, obronę ciała, ochronę zbawienia, pewność nadziei, wzmocnienie wiary oraz miłość Ducha Świętego. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Tegoż Ducha Świętego.

R. Amen.

O najlitościwsza Dziewico Maryjo, Obrończyni rodzaju ludzkiego, oto stawiam przed Tobą tę wodę i pokornie Cię błagam, byś się raczyła wstawić u Twego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa, iżby tej wodzie udzielił mocy uzdrawiania od wszelkiej niemocy i od wszelkiego cierpienia, jakie biednym chorym przytrafić się może. Wysłuchaj, o Dobrotliwa, próśb naszych, a jak jesteś uzdrowieniem chorych[820], tak teraz racz uprosić, aby ta woda, zaprawiona błogosławieństwem niebieskim, była dla wszystkich chorych zbawiennym środkiem zaradczym, tak iżby odzyskawszy zdrowie, służyli na wieki Twemu Synowi, Panu naszemu i Jego Ojcu, który z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Przybądźcie Święci Boży[821], przybliżcie się Aniołowie Boży, aby przez wasze prośby błogo + sławieństwo i łaska wszechmogącego Boga zstąpiła na tę wodę. Bło + gosławię cię [wodo] tym błogosławieństwem, jakie ci zostało dane, kiedy Chrystus w Jordanie otrzymał chrzest z rąk Jana [por. Mk 1, 1-11]. Błogo + sławię cię, wodo, tym wyróżnieniem, jakim zostałaś uprzywilejowana, kiedy Chrystus zamienił cię w wino [por. J 2, 1-11]. Błogo + sławię cię, wodo, tą mocą, jaka ci została dana w sadzawce Siloe [por. J 9, 7]. Błogosławię cię, wodo, przez święte tajemnice ujawnione przez ciebie, gdy z boku Jezusa Chrystusa wypłynęłaś wraz z Krwią Najśw. na Krzyżu [por. J 19, 34]. Błogo + sławię cię, wodo, przez cenę Męki Chrystusa, przez czystość Jego Matki Dziewicy, przez pokorę Patriarchów, przez oddanie się Proroków, przez cierpliwość Apostołów, przez stałość Męczenników, przez ufność Wyznawców, przez wytrwałość Dziewic, przez powściągliwość Wdów, przez zasługi wszystkich Wybrańców Bożych. Powagą zaś swą kapłańską przelewam na ciebie całą moc duchową, przez którą mogłabyś się oprzeć wszelakiej zarazie, a każdego nią dotkniętego z niej uzdrowić. W imię Oj + ca i Sy-+- na, i Ducha + Świętego, który żyje itd.

R. Amen.

[8c] Teraz poświęconą wodą kropi się trzy razy w formie krzyża. Po czym wszyscy przystępują do najniższego stopnia ołtarza i śpiewają klęcząc:

Ps 116. Chwalcie Pana wszystkie ludy itd. Chwała Ojcu.

[820] Por. Litanię Loret.; następujące zaraz remedium salutare zapożyczono z Rytuału Rzym., tyt. VIII, r. 2.

[821] Modlitwa ta zaczyna się jak modlitwa Świętego, umieszczona wyżej, w nrze [7h], ale różni się od niej i należy ją odnieść do liturgicznej modlitwy z Exsequiarum Ordo, Rit. Rom. tit VI, s. 3.