Strona 42

Tom II

Obecni posiadacze tych miejsc, kapelani Józef i Jan Brandimarte, otrzymali nakaz sprzedania ich za kwotę 1200 skudów. Uzyskaną sumę mogą przenieść i umieścić w kapitałach czy czynszach w archidiecezji Fermo.

Kapelanie te z chwilą wygaśnięcia linii rodziny Brandimartich miały przejść na rzecz Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Notarialny akt dotyczący umowy zawartej między tymże Zakonem a rodziną Brandimartich, sporządzony przez mediolańskiego notariusza Capuo w dniu 11 stycznia 1845 r., wymagał wpisania wzmianki o prawie substytucji, co zostało dokonane w biurze hipotecznym w Rzymie dnia 8 lipca 1845 r., wol. 9, art. 2.

[29] Ponieważ obydwa sklepy zostały sprzedane, więc z chwilą wypłacenia pieniędzy mają być zwolnione z tego obciążenia. Po dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących kontraktu Ksiądz Pallotti może teraz przystąpić spokojnie do objęcia danych obiektów z następującymi żądaniami: 1. prócz przyzwolenia kapelanów na sprzedaż owych budynków potrzebna jest jeszcze zgoda generalnego Prokuratora Zakonu Konwentualnych Braci Mniejszych; 2. danie gwarancji, że lokata 1200 skudów w dobrach archidiecezji fermeńskiej nie będzie groziła żadnym kłopotem, ryzykiem czy niebezpieczeństwem Pobożnej Unii nabywającej oraz jej przedstawicielowi, Księdzu Wincentemu Paliottiemu; 3. ponieważ pieniądze wchodzą na miejsce nieruchomości, dlatego ciężar substytucji przechodzi na sumę owych 1200 skudów i na dobra, w których suma została ulokowana; 4. O. Prokurator generalny proszony jest o wyrażenie zgody na zdjęcie wyżej wymienionego obciążenia z owych dwu sklepów, pokoi i innych miejsc.

Zarówno kapelani Brandimarte, jak i Ksiądz Wincenty Pallotti, klęcząc przed tronem Waszej Świątobliwości, uniżenie proszą o błogosławieństwo, przyzwolenie i sankcje dla powyższej sprawy.

I niech itd.

Podpisali się: Wincenty Pallotti wnoszący prośbę i Karol Mancinelli prokurator Jana Brandimarte[73].

[73] [Odpowiedź]: „Dnia 13 sierpnia, 1846. — Z posłuchania, Jego Swiętobliwości. — Jego Świątobliwość, mając na uwadze rzecz przedstawioną, po wysłuchaniu Wiel. Ojca Prokuratora Konwentualnego Zakonu Braci Mniejszych przyzwolił łaskawie na zwolnienie obiektów, o których w prośbie, od wpisania obowiązku substytucji na rzecz wspomnianego Zakonu; polecił też przenieść ciężar na pieniądze lub na rzecz za nie nabytą zgodnie z poprzednim reskryptem z dnia 10 minionego maja; ustalił także, by depozyt i jego wydanie na kupno rzeczy stałych czy czynszów złożony został w archidiecezji fermeńskiej, bez jakichkolwiek kłopotów i niebezpieczeństw dla petenta, niezależnie od wszelkich przeciwnych dyspozycji. — Za nieobecnego Przew. Ojca Audytora Jego Świątobliwości — Adwokat Tomasz Łupi, Audytor osobno wyznaczony”.