Strona 415

Tom II

Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twymi stworzeniami, i wypełnij proroctwa dane w Twym imieniu. Daj zapłatą tym, którzy oczekują Ciebie, i prorocy Twoi niech się okażą prawdomówni. Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług, według błogosławieństwa Aarona nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków [por. Syr 36, 1-7 i 14-17].

R. Bogu niech będą dzięki!

Po czym kantorzy śpiewają, podczas gdy subdiakon otrzymuje jak zwykle błogosławieństwo od kapłana, który odczytuje wersety i Ewangelię i sypie do kadzielnicy kadzidło, błogosławiąc je, a diakon odmawia Munda cor meum[807], otrzymuje błogosławieństwo i śpiewa Ewangelię,

Wysławiajcie, bo dobry jest, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.

I wrzucił Faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, bo itd.

Uwolnił nas od naszych nieprzyjaciół, bo itd.

Wysławiajcie Pana Panów, bo itd. [por. Ps 135, 1, 15, 24, 26].

Pan z wami.

R. I z duchem, twoim.

Czytanie świętej Ewangelii według [św.] Łukasza.

W owym czasie, zwoławszy Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim”. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie [por. Łk 9, 1-6].

R. Chwała Tobie, Chryste!

[7e] Kapłan całuje tekst Ewangelii, a diakon okadza kapłana, ten zaś przemówi podniośle o przedziwnym przekazywaniu Słowa Bożego, by asystenci i wierny lud poprzez wzrost wiary, nadziei i miłości przysposobili się odpowiednio, jedni do świętej posługi słowa Bożego, drudzy do słuchania tegoż słowa ku większej chwale Bożej oraz dla większego uświęcenia siebie samych i innych [ludzi][808]. Po przemówieniu kandydat klęka w środku prezbiterium na przygotowanym do tego celu podkładzie i trwa rozciągnięty na nim, gdy kapłan klęczący na najniższym stopniu ołtarza śpiewa:

Módlmy się[809]

Panie Jezu Chryste, który dla odkupienia świata stałeś się posłusznym aż do śmierci [por. Flp 2, 8] i który Apostołom jak i uczniom swym

[807] por. wyżej, nr [4b].

[808] „Ten zaś (…) aż do końca zdania dodał Pallotti w czasie późniejszym. Zob. inne ujęcie w Rytuale II, OOCC IX 114—115.

[809] Oryginalna modlitwa Pallottiego, znajdująca się już w Rytuale II (OOCC IX 116).