Strona 400

Tom II

V. Pan z wami.

R. I z duchem itd.

Módlmy się[776]

Boże, który w odwracających się od ziemskich marności obudzasz powołanie do wieczystej nagrody, i który dla wyrzekających się świat gotujesz siedziby w niebie, ubogać serce twego sługi N. N. niebieskim darami, by stały, braterskim był z nami połączony węzłem wspólne miłości, by trzeźwy, prosty i spokojny, nakazy Twoje i Twego świętego Kościoła, a także ustawy życia zakonnego doskonale i wytrwale zachowywał oraz by do tego ducha doskonałości, który począł się w nit z Twego natchnienia, poprzez ustawiczne wzloty doszedł za Twoją po mocą. P. Chr. P. N. Amen.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, nasze Życie, Zbawienie i Mocy, pokornie pro simy, abyś sługę swego N. N., którego przez żar świętej skruchy odwróciłeś od marności tego świata, odłączył od ziemskich uwikłań i udzieli łaski, przez którą by trwał w Tobie, iżby wsparty mocą Twojej opieki zasługami i wstawiennictwem Najśw. Twej Matki oraz świętych Twych Apostołów i całej Kurii Niebieskiej, za Twą pomocą dopełnił tego, czego przez dar Twój zapragnął, aby dokonawszy w pełni swego nawróceni doszedł szczęśliwie do tego, co przyobiecać raczyłeś wiernie trwającym w Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlmy się.

Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba, Boże, który na górze Synaj objawiłeś się Mojżeszowi, słudze swojemu, i wyprowadziłeś synów Izraela z ziemi egipskiej, posyłając im wysłannika dobroci Twoje] który by ich strzegł i w dzień, i nocą, błagamy Cię, byś raczył z niebios zesłać świętego Twego Anioła, który by strzegł podobnie i tego sługi Twojego N. N. i doprowadził go do pełnej łaski powołania. P. Chr. P. N Amen.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, Jedyna nadziejo świata, który prze powiadaniem Twych proroków rozjaśniłeś tajemnice obecnych czasów pomnóż, przebłagany, pragnienia Twego sługi N. N., albowiem u żadnego z wiernych nie może się dokonać wzrastanie w cnotach, jak tylko za Twoim natchnieniem.

Módlmy się.

Boże, który człowieka w przedziwny sposób utworzyłeś a przedziwniej jeszcze odkupiłeś, spraw prosimy, aby sługa Twój N. N. oparł si< urokom grzechu, idąc za światłem ducha, by zasłużył sobie na dojść do wiecznych radości. P. Chr. P. N. Amen[777].

[776] Wszystko wskazuje na to, że modlitwy, które teraz następują aż do końca tego rytu, pochodzą od Pallottiego. Por. ks. Moccia, OOCC IX 274 nota 1.

[777] Zob. orat. 1. podczas czytań w Wigilię Paschalną,