Strona 395

Tom II

N.N., by dla naśladowania przykładu Jednorodzonego Twego, z prawdziwą pobożnością podjął i pewnym oddaniem dokonał życia doskonałego i trwałej ofiary[765].

Boże, który pysznym się sprzeciwiasz [itd., KLambr nr [547]].

Wszechmogący i Najmiłościwszy Boże [itd., tamże].

[4h] Kapłan poświęca i nakłada kandydatowi szkapłerz Pobożnego Zjednoczenia [!].

Poświęcenie szkaplerza Najśw. Maryi Panny Królowej Apostołów.

V. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje.

R. A zbawienie Twoje daj nam.

V. Nawróć nas, Panie, Boże Zastępów.

R. Okaż nam swe oblicze, a będziemy zbawieni.

V. Panie wysłuchaj itd.

R. A wołanie moje itd.

V. Pan z wami.

R. I z duchem itd.

Módlmy się[766]

Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię pokornie, byś tę szatę raczył pobłogo + sławić, o + czyścić i uświę + cić, iżby sługa Twój, który będzie ją pobożnie nosił na cześć Najśw. Maryi Panny, Królowej Apostołów, wzrastał nieustannie w wierze, nadziei i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen[767].

Pokornie błagamy Cię, Panie, by na tę szatę, która ma być włożona na sługę Twego, zstąpiło łaskawe Twe bło + gosławieństwo, by była po + święcona, a niegodziwe pociski widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół naszych, by mocą Bożą były udaremnione. Przez Chrystusa… Amen.

Boże, któryś jest Głową wszystkich wiernych i Zbawcą rodzaju ludzkiego, u + święć prawicą swoją tę szatę, którą sługa Twój ma nosić dla miłości i pobożnego oddania się Tobie i Rodzicielce Twej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, aby to, co przez tę szatę wyraża się w sposób mistyczny, pod Twym baczeniem było zawsze tak w ciele jak w duchu zachowywane i do nagrody wiecznej we wspólnocie wszystkich Świętych szczęśliwie doprowadzone. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Boże, który wszystko stwarzasz, zbawiasz i podtrzymujesz, który jesteś Sprawcą zbawienia ludzkiego i Dawcą duchowej łaski, ześlij swe blo + gosławieństwo na tę szatę, aby noszący ją, wsparty niebiańską

[765] Po tej modlitwie, pochodzącej od Pallottiego, następują dwie, wzięte z Mszału Rzymskiego, Orat. Div., nry 27 i 21.

[766] Zdaniem ks. Mocci wszystko wskazuje na to, że następujące teraz modlitwy pochodzą od samego Pallottiego.

[767] Po tej pierwszej modlitwie, znajdującej się już w Rytuale II, następowały zaprojektowane, ale nie przyjęte do tego Ceremoniału, trzy dalsze modlitwy, przejęte jednak w dosłownym brzmieniu do Rytuału III.