Strona 355

Tom II

Panie mój, Jezu Chryste [itd., jak w nrze [582] KLambr].

[32d] Modlitwa o godne przyjęcie pokarmu

Boże mój, uwielbiam nieskończoną Twą dobroć [itd. jak w nrach [583] — [584] KLambr].

„Anioł Pański” itd., lub też „Królowo niebios” itd., zgodnie z okresem liturgicznym.

Przez najświętsze tajemnice itd. — Poślij, Panie itd. Przez zasługi i pośrednictwo itd. — Poślij, Panie itd. Królowo Apostołów itd. — Aby przysłał robotników itd.[670]

9. Teraz, dla uzyskania daru [itd. — dosłownie przepisany cały nr [586] KLambr].

[32e] Maksymy nadające kierunek[671] :

1°) Jezus przyszedł służyć, nie by Mu służono [por. Mt 20, 28]; któż zatem będzie się mógł uchylać od takiego nastawienia, by jeden służył drugiemu?

2°) Nastawienie do wzajemnego usługiwania sobie powinno się wywodzić ze wzajemnej miłości.

3°) Gdy w jakimś domu króluje miłość, mieszkańcy zwą się aniołami, a dom — rajskim przybytkiem.

4°) Serca owładnięte miłością stoją otworem na przyjęcie wszelkich łask Bożych. Bóg jest miłością, a kto pozostaje w miłości, zostaje w Bogu, a Bóg w nim (por. 1 J 4,16).

O Boskie Serce Jezusa itd.

O Najśw. Serce Maryi itd.

Św. Józefie itd.

Wraz ze swoim Boskim Dzieciątkiem itd. — Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja itd.

Quid superbis itd. — Deus, Deus meus itd.[672]

10. Teraz idą do refektarza, odmawiając pobożnie i głośno Psalm (116): Laudate Dominum omnes gentes, przed którego rozpoczęciem prowadzący modlitwy mówi: „Z najgorętszym pragnieniem, aby wszystkie stworzenia teraz i zawsze poznawały Boga, miłowały Go i uwielbiały, mówmy z głębi serca”, po czym odmówią Psalm (50): Miserere mei Deus wraz z Requiem aeternam, poprzedzonym podobnie wezwaniem: „Za dusze w czyśćcu, a szczególnie za zmarłych naszych braci, krewnych i dobroczyńców”[673].

11. Przy wychodzeniu z refektarza odmawia się Psalm (50) Miserere wraz z „Chwała Ojcu”, poprzedzone podobnym wstępem jak rano:

[670] Por. nr [579] KLambr.

[671] Widzimy te maksymy już w Manuale z 1847, OOCC VIII 198—199.

[672] „Czemuż się wynosisz” itd., — „Boże, Boże mój” itd. Por. nr [556] KLambr i wyżej nr[32b] 6

[673] Por. nr [587] Klambr.