Strona 350

Tom II

[31g] 23. W kwadrans przed południem odmówią w chórze Psalmy św. Bonawentury dla wyproszenia łaski świętego życia i dobrej śmierci po czym odprawi się rachunek szczegółowy dotyczący cnoty, nad które zdobywaniem się pracuje, albo też wykorzeniania jakiejś wady. Dokona się też krótkiego przeglądu tego, co się robiło od porannego wstawania aż do tej chwili oraz odmówi się resztę przepisanych modlitw[650].

24. Bracia zaś pomocnicy w miejsce Psalmów odmówią pięć razy „Ojcze [nasz]”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu” na pamiątkę męki Pana naszego Jezusa Chrystusa i cierpień Najśw. Maryi Panny dla wyproszenia życia w łasce i umierania śmiercią sprawiedliwych.

25. Po ukończeniu modlitw udadzą się do refektarza. Wszedłszy tam, skłonią się głęboko przed świętym wizerunkiem Ukrzyżowanego i wszyscy, trzymając przed sobą ręce skromnie złożone, ustawią się przy stole, by odmówić modlitwy przewidziane w obrzędzie Kościół; św. przy poświęceniu stołu, a odmawiane kolejno przez poszczególnych księży.

26—28. [Przepisy te przejęto bez zmian treściowych z KLambr: 26— 27 z nru [588] i 28 z nru [590] z tym, że po słowach: „udają się do chóru” dodano: „by tam dopełnić krótkiego przewidzianego tu ćwiczenia”][651]

[31h] 29—32. [Przepisy te przejęto bez zmian treściowych z nrów [599] — [600] KLambr].

33. W czasie rekreacji przypomina się co kwadrans wspólnotowym dzwonkiem o Obecności Bożej i o Wieczności, by szatan nie wyrządzi! komu szkody na duszy. Przeto rektor lub ktoś inny w jego zastępstwie jeśli znajduje się na rekreacji, słysząc ten znak, powie: „Obecność Boża”, a pozostali odpowiedzą: „Wieczność”. To samo, głosem pobożnym i poważnym, powie się także, gdyby ktoś zapalił się zbytnio w czasie dyskusji. Po wypowiedzeniu tych słów zmieni się przedmiot rozmowy

34. [Cały ten tekst jest dokładnym powtórzeniem całego nru [602; KLambr].

35. W miesiącach, w których zgodnie z porządkiem dziennym bezpośrednio po rekreacji przewiduje się spoczynek, ci, którzy tego pragną, niech to uczynią[652] ; przed ułożeniem się jednak do snu odmówią na kolanach krótką modlitwę do Najśw. Maryi Panny, „Aniele Boży” dc Anioła Stróża i akt skruchy oraz pokropią łóżko święconą wodą; ucałowawszy zaś św. [wizerunek] Ukrzyżowanego[653], odmawiając pokornie gorące

[650] „Przepisanych” — dodatek późniejszy Pallottiego.

[651] Chodzi tu chyba o modlitwy podane w nrze [591] KLambr.

[652] Skreślono tu słowa: „za zgodą rektora”.

[653] Nie ma już wzmianki o trzymaniu krzyża pod poduszką.