Strona 329

Tom II

udzielanej od postu w diecezjach, gdzie członkowie przebywają, chyba za zezwoleniem Generała i w zakresie przezeń ustalonym[574].

15. By pokarm cielesny łączyć z duchowym, we wszystkich świętych ustroniach w czasie posiłków będzie się zawsze czytało książkę ascetyczną — i nie będzie się od tego udzielało nigdy dyspensy.

16. Wchodząc do świętego ustronia i wychodząc, każdy klęcząc odmówi modlitwy przyjęte w Stowarzyszeniu[575].

[14k] 17. Dla większego pożytku duchowego i dla ćwiczenia się w pokorze niech wszyscy ze spokojem przyjmują to, że błędy ich znane spoza spowiedzi wyjawia się przełożonemu[576]. Temu, który wyjawił błędy swego współbrata, przełożony każe odmówić jedno „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu” dla duchowego postępu obydwu; współbrata zaś, który błąd popełnił, napomni z miłością i gorliwością, nakładając nań umiarkowaną pokutę.

18. W duchu wzajemnej miłości niech się starają zwracać sobie wzajemnie uwagę na dostrzeżone u drugiego wady. Niech każdy wypowiada czy przyjmuje uwagę w duchu pokory i miłości. Kto zaś uwagę zwraca, niech pamięta na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: Źdźbło w oku swego brata widzisz, a belki w swym oku nie widzisz?[577]

[14l] 19. W odniesieniu do obowiązków skromnych i niskich niech będą gotowi do przyjęcia tych, do których większą czują niechęć, szczególnie gdyby im takie były zlecone przez przełożonych. Dlatego to i księża, i klerycy będą usługiwać do stołu i [pomagać] w kuchni; będą się też ćwiczyć w innych upokarzających zajęciach, stosownie do uznania przełożonych.

20. Gdyby kto wiedział o jakichś pokusach innych współbraci, niech powiadomi o tym ojca duchownego lub przełożonego, by kuszonemu mogli udzielić tych pomocy duchowych, które są niezbędne do przezwyciężenia pokusy.

[14ł] 21. Wszyscy obchodzić będą oktawę Epifanii, odprawiać dziesięciodniowe przygotowanie do Zielonych Świątek, oktawę Bożego Ciała, nowennę przed Bożym Narodzeniem, nowenny przed głównymi świętami Najśw. Dziewicy, przed świętem dedykacji św. Michała Archanioła, św. Józefa, ścięcia św. Jana Chrzciciela, św. Apostołów; niech

[574] Słowa: „W okresie wielkopostnym” itd. pochodzą od Ghirellego, ale zostały uznane przez Założyciela, który dodał pewne dyspozycje zacieśniające możność korzystania z indultu, lecz potem je przekreślił.

[575] Wyraz „klęcząc” pochodzi od Ghirellego.

[576] To, co teraz następuje, stanowi dodatek późniejszy Pallottiego.

[577] Por. Mt 7, 3; Łk 6, 41. Ten nr 18 miał pierwotnie inne brzmienie: „Niech jedni przyjmują chętnie uwagi od drugich; przeto niech każdy w duchu pokory przyjmie uwagę zwracaną mu przez jego współbrata osobiście, z motywu miłości”.