Strona 330

Tom II

też poświęcą miesiąc maj Najśw. Maryi Pannie, a miesiąc czerwiec Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa[578].

22. Zaleca się korzystać często ze wzbudzania aktów strzelistych kierowanych do Boga, szczególnie gdy słyszy się bicie zegara czy głos dzwonu[579].

[15] Rozdział 9 O przestrzeganiu świętych Reguł i Konstytucji

„A nad wszystkimi, którzy się tego prawidła trzymają, pokój i miłosierdzie” [por. Ga 6, 16]

[15a] 1. Święty Paweł Apostoł wyprasza pokój i miłosierdzie Boże dla tych wszystkich, którzy kierować się mają jego wskazówkami. Otóż nie ma nikogo, kto cieszyłby się prawdziwym pokojem dzieci Bożych, jeśliby nie przestrzegał Reguł własnego świętego Instytutu. Wszyscy przeto członkowie Stowarzyszenia dla radowania się prawdziwym pokojem dzieci Bożych oraz dla uzyskania obfitych zmiłowań Ojca Niebieskiego, jako dzieci Boże rozpoznające w świętych Regułach i Konstytucjach wolę swego Niebieskiego Ojca, będą je w każdym szczególe zachowywać zawsze z miłością i zgodnie z duchem naszego świętego Instytutu. Dlatego:

[15b] 2. Wszyscy będą mieć w bardzo wielkim poszanowaniu święte Reguły i Konstytucje, uważając je za środek dany nam przez Boga dla osiągnięcia takiej doskonałości, jaka przystoi naszemu świętemu powołaniu.

3. Raz w miesiącu wszyscy czytać będą święte Reguły lub słuchać będą ich czytania, aby coraz głębiej wnikały w ich świadomość i aby były coraz dokładniej przez nich przestrzegane. W tym też celu będą odczytywane w refektarzu w pierwsze dni każdego miesiąca, wyjąwszy uroczyste święta; każdy też będzie miał u siebie odpis wyciągu z nich.

[15c] 4. Przed wieczerzą każdy zbada swe sumienie w sprawie przestrzegania świętych Reguł, a uznawszy się winnym, sam nałoży sobie odpowiednią pokutę.

Przy sakramentalnych spowiedziach [członkowie] będą się oskarżać z uchybień popełnionych przeciw świętym Regułom i Konstytucjom, uważając to za środek do osiągnięcia wysokiej doskonałości.

Przy prywatnych spotkaniach i sprawozdaniach, jakie składa się ojcu duchownemu, niech każdy mówi o brakach i o tym, jak by lepiej zapewnić zachowywanie świętych Reguł i Konstytucji.

[578] Por. KLambr nr [105] nn.

[579] Cały ten nr 22. został dodany przez Pallottiego.