Strona 328

Tom II

[14g] 9. Raz w roku wszyscy odprawią rekolekcje przez czas, jaki wedle metody ustalonej w Konstytucjach określi przełożony[570], i zdadzą ojcu duchownemu sprawą ze stanu swego sumienia.

10. Raz w miesiącu, w dniu wyznaczonym, każdy zda sprawę ojcu duchownemu ze stanu swego sumienia i w tym samym dniu odprawi miesięczną odnowę ducha.

[14h] 11. Wszyscy z pilnością i pobożnością brać będą udział w ascetycznych zebraniach, urządzanych co tydzień bezpośrednio przed kapitułą oskarżania się z win[571]. Mają one zdążać do wdrażania wszystkich do życia doskonałej ofiary, do zaparcia się samego siebie i do potęgowania praktyki wszystkich tych cnót, które są właściwe naszemu świętemu Instytutowi. Natomiast bracia pomocnicy, w dniu wyznaczonym przez przełożonego, będą z całą pilnością uczestniczyć w nauce katechizmu, która będzie się odbywać raz w tygodniu mniej więcej w czasie jednej godziny.

[14i] 12. Co tydzień, w dwu osobnych dniach wyznaczonych przez rektora domu, będą urządzane kapituły oskarżania się z win oraz zwracania uwagi na błędy; w tych zebraniach uczestniczyć powinni wszyscy[572]. Gdyby ktoś świadomie popełnił jakiś błąd, uda się do rektora, by oskarżyć się z winy, a jeżeli ten uzna to za wskazane, [winny] zrobi to publicznie, w refektarzu. W refektarzu też wyzna swą winę każdy, kto choćby przez nieuwagę zniszczył lub zgubił jakikolwiek przedmiot.

13. Na wymierzanie pokut i nadzwyczajnych[573] umartwień ciała, których nie wolno podejmować nikomu na własną rękę, potrzebna jest zgoda ojca duchownego; [ten udzieli jej] uwzględniając siły i potrzeby duchowe członka.

[14j] 14. Wszyscy zachowają post w piątki każdego tygodnia na pamiątkę męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak również w wigilie głównych świąt Najśw. Maryi Panny i św. Apostołów, a we wszystkie środy powstrzymają się od mięsa na cześć Matki Bożej Karmelitańskiej. W okresie wielkopostnym nie będzie można korzystać z dyspensy

[570] „Wedle metody ustalonej w Konstytucjach” — dodał Pallotti w późniejszym czasie.

[571] Słowa: „bezpośrednio przed (…)” są późniejszym dodatkiem Pallottiego. Pierwsza to wzmianka o tzw. kapitule win.

[572] Oto tekst oryginalny, modyfikowany kolejno przez samego Pallottiego: „Co tydzień w piątek każdy w duchu pokory weźmie udział w kapitule win, a w dniu ustalonym także w zwracaniu uwag”. Nastąpiły trzy poprawki Pallottiego: 1) „W dniach, jakie ustali rektor, każdy co tydzień, w duchu pokory, weźmie udział w kapitule win, która odbywa się zaraz po cotygodniowej kongregacji, a także, w ustalonym dniu, w kapitule wytykania wad”. 2) „W dniach ustalonych przez rektora, każdy co tydzień, w duchu pokory weźmie udział w kapitule win zwoływanej po cotygodniowej konferencji, a także w tej, na której wypomina się wady”. 3) „Co tydzień” itd., jak podano w tekście zasadniczym.

[573] Wyraz „nadzwyczajnych” dodał później Pallotti.