Strona 327

Tom II

do Komunii św., podobnie jak w czwartki, niedziele i pierwsze piątki każdego miesiąca na cześć Najśw. Serca Jezusowego[565], w uroczyściej obchodzone święta Najśw. Maryi Panny[566] i św. Apostołów, w dni dedykacji i Patrona własnego kościoła, a za pozwoleniem ojca duchownego — jeszcze częściej. Księża odprawią Mszę św. codziennie, o ile nie zajdzie uzasadniona przeszkoda.

[14d] 5. Każdy odprawi co dzień półgodzinne mniej więcej czytanie duchowne z książki o treści ascetycznej, wyznaczonej przez ojca duchownego, księża zaś i klerycy przeczytają też w kolejnym porządku rozdział na zmianę: raz ze Starego, to znów z Nowego Testamentu. Poleca im się nosić zawsze ze sobą Nowy Testament i dziełko o naśladowaniu Jezusa Chrystusa Kempisa, by to czytać często, również w każdym wolnym momencie w ciągu dnia, szczególnie gdy ktoś znajduje się w sytuacji czekania na przyjęcie ze strony przełożonego lub jakiejś osobistości. A ci, co czynić to będą z uwagą, będą błogosławieni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[14e] 6. Wszyscy codziennie uczestniczyć będą nabożnie we Mszy św., a w dni świąteczne wysłuchają dwu: jednej na przygotowanie, drugiej na dziękczynienie po Komunii św. Podobnie ci, których nie wstrzymują prace kapłańskie czy obowiązkowe zajęcia, wezmą udział w kazaniach i w innych ćwiczeniach pobożności, jakie będą miały miejsce w kościele świętego ustronia przez nich zamieszkałego.

[14f] 7. Wszyscy poświęcą każdego dnia na modlitwę myślną jedną godzinę rano i pół godziny [?] wieczorem[567] ; odprawią też trzy rachunki sumienia [z których] dwa szczegółowe (pierwszy z postępu w danej cnocie lub z wykorzeniania jakiejś wady, drugi z przestrzegania świętych Reguł), trzeci wreszcie, ze wszystkich czynności dnia. W dwu jednak pierwszych rachunkach szczegółowych rzucą okiem na swe postępowanie od chwili rannego wstania do pierwszego rachunku i od pierwszego rachunku do drugiego[568].

8. Zabrania się wszystkim i w jakichkolwiek okolicznościach odprawiania spowiedzi bez wyraźnego pozwolenia przed kapłanem spoza naszego Stowarzyszenia, wyjąwszy wypadki, gdy ktoś znajduje się w drodze albo za pozwoleniem przełożonego przebywa poza naszymi ustroniami[569].

[565] „i pierwsze piątki (…)” dodano później.

[566] Dodatek późniejszy.

[567] Myśl nie całkiem jasna, gdyż pierwotne un ąuarto dora zostało skreślone, a wpisano kolejno „kwadrans”, „około pół godziny”, „pół godziny”. Wszystko to zostało również przekreślone, stąd tekst jest niejasny.

[568] Całe ostatnie zdanie zostało dopisane przez Pallottiego w czasie późniejszym.

[569] W oryginale numer ten zaczynał się w ten sposób: „Przy wstępowaniu do Stowarzyszenia każdy odprawi rekolekcje, a równocześnie spowiedź generalną u kapłana Stowarzyszenia, a zabrania się (…)” itd.