Strona 326

Tom II

[14] Rozdział 8 O sprawach duchowych

„Zawsze należy się modlić i nie ustawać” [por. Łk 18, 1]

[14a] 1. Pan nasz Jezus Chrystus wiódł życie modlitwy. Ponieważ modlitwa stanowi środek do osiągnięcia ścisłego zjednoczenia z Bogiem, przeto Boski nasz Odkupiciel, pragnąc zawsze obsypywać nas skarbami swych łask oraz uczynić nas we wszystkim podobnymi Sobie, zostawił nam przykazanie świętej modlitwy, a co więcej, powiedział że trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać. Toteż wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni korzystać z przykładu i z przykazania naszego Boskiego Odkupiciela i troszczyć się o to, by praktyce świętej modlitwy oddawać się z całą możliwą pilnością. Dlatego każdy[560] chcący przyłączyć się do Stowarzyszenia, po akcie formalnego wstąpienia odprawi święte miesięczne lub przynajmniej dziesięciodniowe ćwiczenia[561]. W tym też czasie odprawi spowiedź generalną przed kapłanem naszego Stowarzyszenia, by przysposobić się lepiej do życia Bożego zgodnego z duchem [tegoż] Stowarzyszenia. Gdyby ktoś w tej sprawie odczuwał opory, niech zważy, że tego rodzaju odraza jest sprawką szatana, który przez podszepty pychy chciałby go zniszczyć, a przynajmniej pozbawić owoców pokory okazywanej przez spowiadanie się u kapłana Stowarzyszenia. A choćby był uprzednio bardzo wielkim grzesznikiem, niech zważy na to, że im bardziej się uniża, tym wyżej jest ceniony przez Boga i przez Jego sługę.

[14b] 2. Niech wszyscy poświęcą określoną ilość czasu sprawom duchowym i niech się starają wykonywać je z żarliwością, dokładnością i pokorą[562].

3. Niech wszyscy starają się pilnie o szlachetną intencję nie tylko ogólnie przy obowiązkach swego stanu, ale również przy poszczególnych czynnościach, troszcząc się o wykonywanie ich jedynie dla chwały Bożej i dla spełnienia we wszystkim najświętszej woli Boga; niech je również wykonują dla wszystkich tych celów, na jakie wskazują święte Reguły i Konstytucje[563].

[14c] 4. Niech wszyscy odprawiają spowiedź przynajmniej dwa razy w tygodniu[564], w wigilię zaś głównych świąt i w dni świąteczne przystępują

[560] Słowa: „Dlatego każdy”, aż do końca tego numeru, dodał sam Pallotti, dokonując w nich różnych poprawek aż do nadania im podanego w tekście kształtu.

[561] W oryginale było: „czterotygodniowe ćwiczenia według św. Rekolekcji św. Ignacego”. Poprawki dokonał sam Pallotti.

[562] I ten numer ma swój początek w dwu wariantach, z których pierwszy, skasowany przez Maspaniego, brzmiał: „Niech wszyscy starają się pilnie o taką intencją (…)”; drugi zaczynał się, jak podano w powyższym tekście.

[563] Oryginalny tekst od słów: „dla chwały Boga i by Jego Boski majestat miał w nich upodobanie”, poprawił w czasie późniejszym Pallotti w sensie podanym w tekście.

[564] Wyraz „przynajmniej” dodał później Pallotti.