Strona 312

Tom II

W tłumaczeniu Podręcznika na polski język przyjęto zasadę unikania powtarzania tekstów. Nieraz jednak nasuwa się wątpliwość, czy nie należałoby przytoczyć tekstu tej samej treści, wyrażonej jednak w innej formie, a zwłaszcza oddającej tylko część myśli podanej w poprzednim tekście. W takich wypadkach przyjęto za słuszne, by stosować raczej zasadę przytaczania nowego tekstu w całości.

PODRĘCZNIK REGUŁY

1849 (1849; OOCC VIII 263—469)

Dokument przepisany na czysto przez Maspaniego z licznymi dopiskami Ghirellego i samego Pallottiego, w oprawie świeższego pochodzenia, z napisem grzbietowym: Manuale della Regola 1849 [Podręcznik Reguły 1849], nosi wewnątrz napis: Drugi i ostatni odpis Podręcznika Reguły Wielebnego Wincentego Pallottiego, „poprawiony przezeń w cztery lub pięć miesięcy przed śmiercią, jak świadczy jego współtowarzysz Karol Orlandi. —1849”.

Zaświadcza o tym itd. Postulator sprawy J. Hettenkofer, Rzym, 22. 1. 1922.

[1] ZBAWIENNA WSKAZÓWKA DLA TYCH KTÓRZY CHCĄ WSTĄPIĆ DO STOWARZYSZENIA[522]

(1849; OOCC VIII 264—266)

„Jeśli dziś głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” [por. Ps 94, 8]

Umiłowani Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie! Wy, którzy po dojrzałym namyśle, po modlitwie i po zasięganiu rady dochodzicie do wniosku, że posiadacie dar wezwania Bożego, by stać się cząstką tego najmniejszego Stowarzyszenia jako kapłani czy też jako bracia pomocnicy, zważcie na swój obowiązek przezwyciężenia przy pomocy łaski wszystkich trudności, by dać odpowiedź na to wezwanie. Macie ”wszak z niego korzystać, by żyć aż do śmierci w najdoskonalszym pełnieniu miłości do Boga i do ludzi, do czego wiedzie nas Stowarzyszenie

[522] Wskazówka ta (Awiso), podobnie jak następna dla członków Stowarzyszenia, przejęta została w identycznym niemal brzmieniu z Podręcznika z lat 1846 i z 1847 (OOCC VIII 7 i 68).