Strona 313

Tom II

poprzez Reguły i Konstytucje i poprzez dzieła miłości i gorliwości, jakimi się zajmuje. A jeżeli Bóg nas tak umiłował, że dał nam Jednorodzonego swego Syna: Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret[523] i jeżeli sam Pan nasz Jezus Chrystus powiedział nam: Hoc est praeceptum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos[524], to po tym wszystkim czyż będzie możliwe, byście w was samych czy poza wami znaleźli prawdziwy powód i dostateczny motyw mogący doprowadzić was do przekonania i usprawiedliwić was, by nie odpowiedzieć na Boskie wezwanie? Zważcie na to, że kiedy Bóg daje duszy dar powołania, udziela jej również obfitych łask, niezbędnych do przezwyciężenia wszelkich trudności i do wiernego trwania w powołaniu aż do śmierci. Taka zaś dusza obowiązana jest do wykorzystywania tego rodzaju łask [zarówno] dla okazania Bogu wdzięczności, [jak] i dlatego, by nie narazić się na potępienie wieczne. Toteż choć nieufni we własne siły, a pokładając prawdziwe zaufanie w Bogu, powodowani miłością Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie ociągajcie się przy przykładaniu rąk do dzieła waszego powołania, z mocnym postanowieniem wytrwania aż do śmierci, a otrzymacie wieniec wiecznego żywota [por. Ap 2, 10] za wstawiennictwem naszej Niepokalanej Matki, Królowej Apostołów, i przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym przez całą wieczność. Amen.

[2] ZBAWIENNA WSKAZÓWKA DLA KSIĘŻY I BRACI STOWARZYSZENIA[525]

(1849; OOCC VIII 266—268)

„Przyjdźcie, synowie, posłuchajcie mnie” [por Ps 33, 12]

Czytajcie często święte Reguły, a za każdym razem gdy je czytać będziecie, przyjmujcie w duchu wiary, że Pan nasz Jezus Chrystus przemawia [tak] do serc waszych:

Przyjdź, o synu, nakłoń ucho swojego serca do moich nakazów [por. Ps 77, 1]. Pomnij na to, że przez me posłuszeństwo posunięte aż do śmierci krzyżowej [por. Flp 2, 8] nie tylko przygotowałem ci drogę do życia w posłuszeństwie, ale sprawiłem także, że ono staje się dla ciebie słodkie, miłe, przyjemne i bezpieczne. Zważ na to, że życie, do jakiego miłościwie wezwał cię Ojciec mój Niebieski i w jakim ty poświęciłeś się Jemu, Mnie i Duchowi Świętemu, to życie posłuszeństwa. Wybrał cię do takiego życia posłuszeństwa, aby uczynić cię podobnym do Mnie we wszystkim. We Mnie znajdujesz wzór, ode Mnie otrzymujesz pochodzącą z nieba naukę o posłuszeństwie, ode Mnie łaskę doskonałego

[523] „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (por. J3,16).

[524] „To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” (por. J 15, 12).

[525] Zob. przypis 2 przy nrze poprzednim.