Strona 217

Tom II

naszych win i grzechów całego świata, na potrzeby Kościoła i wszystkich ludzi, na natychmiastowe wybawienie wszystkich dusz czyśćcowych teraz i w przyszłości, w intencjach krzewienia, rozwoju i owocnej działalności naszego Stowarzyszenia i całego naszego zbożnego Zjednoczenia, dla tych wszystkich celów, które Ci sią podobają, tudzież na uproszenie łaski doskonałego przestrzegania naszych świętych Reguł, na uproszenie rychłego, pełnego i trwałego nawrócenia wszystkich ludzi, żyjących teraz i w przyszłości. I ofiarujemy Ci to jeszcze na uproszenie daru życia wieczyście i w pełni ukrzyżowanego na upodobnienie się we wszystkim i zawsze do Pana naszego Jezusa Chrystusa, byśmy mogli zapoczątkować i prowadzić dalej prace tego świętego dnia, jakoby on był ostatnim w naszym życiu i jak gdyby go chcieli wykorzystać wszyscy ci, co już zmarli lub pomrą w przyszłości, gdyby im było dane powrócić do życia na tej ziemi, a także na wszelkie cele, jakie podobają się Tobie.

[553] Ofiarujemy Ci to także na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim teraz i zawsze udzielił już wszystkiego, a szczególnie łask zmierzających do większej chwały Twojej oraz większego uświęcenia naszych dusz i wszystkich ludzi, i jak gdybyś przemienił nas w Pana naszego Jezusa Chrystusa i udzielił nam wszystkich zasług, cnót i dzieł Jego najświętszego życia, jak gdybyś nas uczynił świętymi i doskonałymi jak jesteś sam, Ojcze Niebieski[344] , jak gdybyś zapewnił nam łaskę życia w doskonałym przygotowaniu się na śmierć, a wreszcie, jak gdybyś zapewnił nam niebo bez przechodzenia przez męki czyśćcowe.

[554] O Boże mój! W zjednoczeniu z Najśw. Sercem Jezusa i Maryi oraz ze wszystkimi stworzeniami pragniemy od wieczności całej i przez całą wieczność, w każdym momencie pomnożoną w nieskończoność, wykonywać tyle aktów miłości Bożej i wszystkich cnót i pełnić tyle dobrych uczynków, ile ich jesteś godzien, a wszystkie we wszystkich celach możliwych, jakie się Tobie podobają. Pragniemy kochać i czcić Najśw. Maryję Pannę miłością i czcią, jaką Ty Ją miłujesz i czcisz jako Matkę, Córę i Oblubienicę. Pragniemy kochać i czcić Aniołów i Świętych miłością, jaką Ty ich miłujesz i czcisz. Pragniemy nieść pomoc duszom czyśćcowym według Twego upodobania, ofiarując wszystko ku ich wspomożeniu. Pragniemy miłować bliźniego naszego taką miłością, jaką Ty miłujesz wszystkie Swe stworzenia. Pragniemy też pozyskiwać wszelkie odpusty, jakich dostąpić możemy przez całe życie aż do śmierci.

[555] Błagajmy o wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny i całego Zespołu Niebian, o łaskę naśladowania świętego N. N. (wymienia się Świętego z brewiarzowej modlitwy dnia) we wszystkich cnotach, szczególnie zaś w cnocie N. N. (wymienia się osobną cnotę, wybierając zazwyczaj tę, jaką poleca Kościół św. w oracji z oficjum o Świętym).

[344] W tekście dosłownie: „jak doskonałym jest Ojciec Niebieski!”