Strona 218

Tom II

[556] Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu Swemu daj chwalę [por. Ps 113,1].

Królowi wieków nieśmiertelnemu i niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen [por. 1 Tm 1, 17].

O Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

Najświętsze Serce Maryi, módl się na zami!

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Panny Maryi, oręduj za nami!

V Wraz ze Swoim Boskim Dzieciątkiem.

R Niech nas błogosławi Panna Maryja.

Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.

[557] W środy suchedniowe albo jeżeli przypada w nie święto, w następnym dniu, bezpośrednio po modlitwie medytacyjnej, odmawia się następujące:

Modlitwy w postaci pobożnych uczuć, intencji, ofiarowań dla ukierunkowania prac dziennych i dla prowadzenia życia zgodnego z duchem naszego Stowarzyszenia i całego Pobożnego Zjednoczenia.

[558] Choć jestem ze wszech miar niegodnym, to jednak w zjednoczeniu z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi, w jedności ze wszystkimi stworzeniami, jakie istnieją i istnieć będą, ufając w nieskończone Twe miłosierdzie i w nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, polecam Ci, Panie, to uwielbienie, którego jesteś godzien i którego godną jest Córa Twoja, Matka i Oblubienica, Najśw. Maryja Panna, wszyscy Aniołowie i Święci. Polecam Ci natychmiastowe wyzwolenie wszystkich dusz czyśćcowych, jakie są i będą[345] jak największe uświęcenie wszystkich ludzi w teraźniejszości i przyszłości[346] , aby na wieki wyśpiewywali Boskie Twe zmiłowania. Polecam Ci Kościół św., Ojca św. N.N., św. kolegium [kardynalskie], biskupów, kapłanów i inne sługi [ołtarza], wszystkie święte kongregacje kardynałów, seminaria, kolegia, zakony ścisłe i inne zgromadzenia wszelkiego rodzaju, święte ustronia naszego Stowarzyszenia i cale nasze Pobożne Zjednoczenie, jak i wszystkie kościelne instytucje istniejące i przyszłe, bezkrwawą Ofiarę, sakramenty, głoszenie Słowa Bożego, rządy Kościoła i cały świat, aby wszystko spełniało się według miłosiernych zamiarów Twej nieskończonej miłości i miłosierdzia przez całą wieczność, we wszystkich dziełach Twoich.

Pobożna intencja

[559] Boże mój, w zjednoczeniu z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi pragnę wykonywać w każdym pomnożonym przez nieskończoność nieskończonym momencie od wieczności i po całą wieczność nieskończoną ilość razy i na nieskończone sposoby tyle aktów miłości Bożej i wszystkich cnót, i tyle dobrych uczynków, ilu ich jesteś godzien, i to z taką

[345] Słowa: „są i będą” wpisał Pallotti na miejsce: „jakie tam będą aż do dnia sądu”.

[346] „w teraźniejszości i przyszłości”, na miejsce pierwotnych: „jacy istnieć będą aż do końca świata”.