Strona 96

Tom I

[242] 10. Zwyczajna Rada Zjednoczenia w Rzymie kieruje nie tylko Zjednoczeniem w Rzymie, lecz także wszystkimi innymi Zjednoczeniami, czyli całym Dziełem Pobożnego Apostolstwa Katolickiego, aby w nim panowała jedność oraz żywotność. Dlatego też Rada w Rzymie nazywa się Radą Generalną.

[243] 11. Ponieważ Rada Generalna w Rzymie sprawuje nadzór oraz wykonuje działalność i władzę w nader rozległym zakresie, przeto poza siedmioma osobami piastującymi siedem wymienionych wyżej urzędów, tworzących Radę Zwyczajną każdego poszczególnego Zjednoczenia, ma nadto czterech asystentów prefekta, wybieranych w równym stosunku z klasy pracowników i ofiarodawców. Liczba ta jednak może się z biegiem czasu powiększać, w miarę jak powiększać się będzie liczba Zjednoczeń Diecezjalnych.

[244] 12. Asystentów prefekta, w liczbie przynajmniej czterech, wybiera się w ten sam sposób, jak i przedstawicieli innych urzędów. Piastują oni swój urząd przez taki sam okres czasu i podlegają tym samym przepisom.

[245] 13. Rada w Rzymie, to znaczy Rada Generalna, złożona z przedstawicieli siedmiu głównych urzędów i asystentów, posiada pełnię władzy administracyjnej i sądowniczej. Objaśnia ona w wątpliwych wypadkach Statuty; wysyła delegatów do nowo zakładanych ośrodków oraz zaopatruje ich w potrzebne uprawnienia ; przyjmuje osoby zgłaszające się do pracy misyjnej i we właściwym czasie wysyła je na odpowiednie placówki; czuwa nad potrzebami misji, dostarcza im wszystkiego, czego one potrzebują; rozporządza funduszami Pobożnego Dzieła; aprobuje i ocenia za pośrednictwem członków Zjednoczenia książki drukowane lub mające iść do druku. Krótko mówiąc, sprawuje najwyższa władzę nad całą Instytucją Apostolstwa Katolickiego.

[246] 14. Jeśli jednak chodzi o dołączenie lub uchwalenie nowych Statutów czy zmianę starych, Rada Generalna łączy się z osiemnastu innymi osobami, wchodzącymi w skład Rady Nadzwyczajnej, którą także należy w Rzymie zorganizować na zasadach Diecezjalnych Rad Nadzwyczajnych, z tymi samymi uprawnieniami i tymi samymi obowiązkami w stosunku do Rady Zwyczajnej oraz jej członków.

[247] 15. Obowiązki osób wchodzących w skład Rady Generalnej w Rzymie, jak również obowiązki asystentów, są takie same podczas urzędowania jak i obowiązki członków Rad Diecezjalnych. Wyjątek stanowią jedynie prefekt generalny i prokurator w Rzymie, którzy są nieusuwalni przez trzy lata, po tej jednak kadencji mogą być powtórnie wybrani.

[248] 16. W razie potrzeby prefekt i prokurator Zjednoczenia Rzymskiego mogą mianować swych zastępców, czyli wiceprefekta i wiceprokuratora, którzy w Zjednoczeniu Rzymskim pełnią te same obowiązki, co prokuratorzy i prefekci w innych Zjednoczeniach. Mają też te same uprawnienia, z tym wyjątkiem, że mogą być odwołani według woli tego, który ich powołał. Może to jednak mieć miejsce wtedy, gdy ze względu na wzrost Pobożnego Dzieła będzie rzeczą konieczną, aby prefekt generalny i prokurator generalny[199] (…)

[199] Brak dalszych stron rękopisu; może wskutek uszkodzenia albo wobec sprzeciwu cenzora Buttaoniego (zob. wyżej nr [187], przyp. 185) przerwano redagowanie uprzednio już zaczętych Statutów.