Strona 97

Tom I

19. [STATUTY APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO][200]

APOSTOLSTWO KATOLICKIE

czyli

Pobożne Zjednoczenie dla pomnażania, szerzenia i obrony pobożności oraz katolickiej wiary, pod szczególną opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, i w najwyższej oraz bezpośredniej zależności od Papieża.

§ 1. Powstanie, natura i cel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

[249] 1. Powtórzony tekst nr [39].

[250] 2. Tekst podany już pod nrem [40].

[251] 3. Powtórzenie tekstu nr [41].

[252] 4. Z drugiej strony prawdą jest także, że istnieje dużo pobożnych i pożytecznych instytucji w różnych krajach chrześcijańskich, głównie zaś w Rzymie, który jest ośrodkiem i stolicą chrześcijaństwa. Instytucje te mają na celu podtrzymywanie pobożności oraz szerzenie i zachowywanie katolickiej wiary. Pobożność bowiem i gorliwość naszych przodków nie pominęły żadnego środka, by osiągnąć cel tak wspaniały i tak godny katolickiego serca. W powszechnym jednak przewrocie, jaki dokonał się pod koniec ubiegłego i na początku obecnego wieku, instytucje te i dzieła, wskutek doznanych strat i uszczuplenia różnych zasiłków, potrzebują nowej pomocy, nowego oparcia, by móc powrócić do dawnej świetności i osiągać wyniki jak ongiś.

[253] 5. Otóż te właśnie rozważania podsunęły kilku osobom myśl zjednoczenia się i zaproszenia do współpracy z nimi możliwie jak największej ilości wiernych, aby w ten sposób własną pracą i dobrowolną ofiarą przychodzić z pomocą istniejącym już dziełom miłosierdzia i gorliwości oraz powiększać liczbę pracowników Winnicy Pańskiej, których liczba-jest wciąż mała, a potrzeba wciąż wielka i powszechna[201].

[254] 6. Rozum bowiem i doświadczenie wskazują, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w pojedynkę, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe. Najszlachetniejsze zaś wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu zarówno w porządku duchowym, jak i w porządku fizycznym, chyba że są zespolone i skierowane do wspólnego celu. Tak więc po otrzymaniu od Władz Kościelnych potrzebnego zatwierdzenia, wielu katolików, gorliwych o chwałę Boga i zbawienie duszy bliźniego, zjednoczyło się, i w ten sposób powstało Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa).

[200] Dokument ten napisany jest pismem kaligraficznym, nieznaną ręką, liczy 40 stron, z których trzy ostatnie są czyste. Zawiera wiele poprawek zrobionych ręką Pallottiego. Nie ma podanej daty powstania. Przyjmuje się, że Pismo powstało w okresie lipiec—sierpień 1836. Pod koniec tego roku i na początku roku 1837 było przedstawiane do oceny wszystkim proboszczom parafii rzymskich, trzydziestu prokuratorom generalnym, generałom i przełożonym generalnym zakonów, jedenastu teologom oraz dziewięciu kardynałom – wszyscy wypowiedzieli się o nim bardzo pozytywnie. Tekst Statutów podany jest w: Op. compl., vol. IV, s. 253-299; Race. I, s. 52—71, nry 146—209.

[201] Por. Łk 10,2.